مشخصات همایش :  

همايش ملي فرش و نيازهاي معاصر با رويكري به فرش تبريز
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.