مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي زلزله و مديريت ريسك
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.