مشخصات همایش :  

كنگره ملي آموزش عالي مهارت، فناوري و اشتغال
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.