مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي ساخت و ساز در مناطق لرزه خيز
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.