مشخصات همایش :  

كنفرانس سالانه پژوهش در علوم انساني و مطالعات اجتماعي
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.