مشخصات همایش :  

همايش ملي جايگاه زنان در سند چشم انداز 20 ساله ايران 1404
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.