مشخصات همایش :  

سمينار ملي بررسي چالش ها و راهكارهاي مهندسي و مديريتي درياچه اروميه
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.