مشخصات همایش :  

كنفرانس الكترومغناطيسي مهندسي (كام) ايران
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.