مشخصات همایش :  

همايش ملي توسعه روستايي ايران با تاكيد بر الگوي اسلامي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.