مشخصات همایش :  

همايش ملي چشم انداز توسعه پايدار روستايي ايران
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.