مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي به سوي شهرسازي، معماري و عمران دانش بنيان
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.