مشخصات همایش :  

همايش ملي دانشجويي علوم خاك و آمايش سرزمين
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.