مشخصات همایش :  

(The First International Conference on Mining and Related Industries Optimisation (MIOIR
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.