مشخصات همایش :  

پايش جرايم و آسيب هاي اجتماعي و راهكارهاي پيشگيرانه
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.