مشخصات همایش :  

كنگره ملي تروما
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.