مشخصات همایش :  

كنفرانس بين المللي رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي (ايتك)
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.