مشخصات همایش :  

مديريت پسامدرن در هزاره سوم
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره