برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تولید جمعیت های مادری هتروزیگوس در قارچ های خوراکی دکمه ای به منظور بکارگیری در برنامه های اصلاحی پیشرفتهگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: زیست فناوری قارچ های صنعتی

پژوهشگران: 
جلال زاده بنفشه (مسئول طرح)
ملک زاده خلیل (همکار طرح)
فارسی محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

فقدان هتروژنیسیتی در قارچ دکمه ای سفید Agaricus bisporus اصلاح این قارچ را با مشکل رو به رو ساخته است. به منظور تولید یک جمعیت مادری در حال تفکیک مورد نیاز طرح های آنالیز همبستگی در قارچ خوراکی دکمه ای Agaricus bisporus، 377 جدایه تک اسپور از ده نژاد هیبرید تجاری تولید گردید. از این میان با استفاده از آزمون میوه دهی 22 جدایه هموکاریون و بقیه هتروکاریون تشخیص داده شدند. فاصله ژنتیکی 22 جدایه هموکاریون با روش RAPD و با استفاده از نه آغازگر الیگونوکلئوتیدی تصادفی در نرم افزار NTSYS محاسبه گردید. نتایج آنالیز RAPD نشان داد که جدایه های هموکاریون تفاوت های آشکاری نشان می دهند. با توجه داده های فواصل ژنتیکی، جدایه های هموکاریون در تلاقی های دو به دو شرکت داده شدند. از مجموع 92 تلاقی صورت گرفته، در نهایت در هفت نژاد وقوع هتروکاریوسیس مورد تایید قرار گرفتند. هفت نژاد دو رگ حاصل به عنوان جمعیت مادری با تفرق بالا معرفی گردیدند.کلیدواژگان: بازیدیدومیست، دو رگ گیری، هموکاریون، هتروکاریون

 
 
Title:

The sttudy off produciing matternall hetterozygous popullattiions off Agariicus biisporus ffor usiing iin advanced breediing programsAbstract:

Lack of heterogenesity in commercial populations of common button mushroomAgaricus bisporus, hinders the analysis of breeding systems in this valuable species. With the aim of producing a heterogenous segregating population which can be used in breeding programs, slow growing isolates derived from 10 commercial strains. Out of 377 slow growing isolates 22 proved to be homocaryotic. Homocaryotic isolates assessed for their similarity using nine RAPD primers in NTSYS software. Similarity analysis revealed high polymorphism among homocaryons. Based on the similarity matrix isolates with the least similarity were crossed. Out of 92 crosses, seven proved to be compatible and resulted in stable heterocaryons. The seven hybrids introduced as the segregating maternal population.Keyword(s): Basidiomycetes, cross breeding, homocaryons, heterocaryons