برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه نظام های بهره برداری از ماشین های کشاورزی و ارایه گزینه های مناسب در استان اصفهانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: ماشین های کشاورزی

پژوهشگران: 
پورمدنی ابوذر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه نظام برتر و تحویل گزارش نهایی به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه نظام های بهره برداری از ماشین های کشاورزی در استان اصفهان انجام شده است. برای نیل به این هدف عوامل زیر مورد بررسی قرار گرفتند:
ـ سهولت دسترسی کشاورزان به ماشین
ـ رضایت کشاورزان (میزان اجاره بها و کیفیت کار انجام شده)
ـ سن ماشین
ـ کارکرد سالیانه ماشین
ـ هزینه تعمیر و نگهداری
ـ آموزش رانندگان
در ادامه 2 نوع پرسشنامه مخصوص کشاورزان صاحب ماشین و کشاورزان بدون ماشین طراحی گردید و نتایج به وسیله نرم افزارهای تخصصی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
.
از بین نظام های بهره برداری موجود در استان، شرکت های ارائه دهنده خدمات مکانیزه در مجموع به عنوان نظام برتر انتخاب گردید
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):