برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه نانو ذرات اکسیدآهن - کبالت در مقیاس آزمایشگاهی و بررسی های مورفولوژیکی آنگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
بایندری مقدم عبدالمجید (مسئول طرح)
بنایی اقدس (مسئول طرح)
بدراقی جلیل (همکار طرح)
نظری طیبه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن ـ کبالت با استفاده از روش همرسوبی شیمیایی و در محیط آب و در شرایط بهینه دما، pH، غلظت مواد اولیه سنتز شد. بررسی های میکروسکوپی نشان داد که این نانوذرات دارای ابعاد 20 تا 50 نانومتر می باشند. در ادامه، نانوکامپوزیت پلی آنیلین/نانوذرات اکسید آهن ـ کبالت با روش الکتروشیمیایی و بطور مستقیم بر روی سیم استیل ترسیب شد. تصاویر میکروسکوپی پلی آنیلین و نانوکامپوزیت پلی آنیلین نانوذره با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی بدست آمد. این تصاویر تاثیر نانوذرات اکسید آهن ـ کبالت را بر ترسیب الکتروشیمیایی نانوکامپوزیت نشان داد. وارد کردن نانوذره در محلول الکترولیت در حین الکتروپلیمریزاسیون آنیلین، نانوکامپوزیتی با سطح ویژه بالایی نسبت به پلی آنیلین تنها ایجاد می کند.کلیدواژگان: نانوذره مغناطیسی، پلیمر هادی، نانوکامپوزیت، ترسیب الکتروشیمیایی

 
 
Title:

Preparation and Morphological Study of Cobalt Ferrite Nanoparticles in Laboratory ScaleAbstract:

CoFe2O4 magnetic nanoparticles (MNPs) were synthesized by an efficient method in aqueous medium with the particle sizes of about 20-50 nm. Then, a hybrid nanocomposite of polyaniline (PANI)-CoFe2O4 MNPs has been electrodeposited directly on a stainless steel wire by the potentiostatic method. Microscopic images of electrodeposited PANI and PANI-CoFe2O4 nanocomposite coatings were obtained by scanning electron microscope. The scanning electron microscopic images of polyaniline and its nanocomposite pointed out the influence of CoFe2O4 nanoparticles in the electrodeposition of polyaniline. Dispersion of CoFe2O4 nanoparticles in electrolyte solution during the electrodeposition, creates a nanocomposite with a more surface area than pure polyaniline.Keyword(s): Nanoparticle, Conductive polymer, Nanocomposite, Electrodeposition