برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و بررسی پیرامون تهیه و تولید آنتی اکسیدان ‏های مصرفی در پتروشیمی با استفاده از مواد اولیه داخل کشورگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: پژوهشکده تکنولوژی تولید

پژوهشگران: 
شکراله زاده علی (مسئول طرح)
بدری رشید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما
صنایع پتروشیمی داخل کشور.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

آنتی اکسیدان های مصرفی در صنایع پلیمری، از تخریب آنها، از مرحله سنتز تا مرحله نهایی کاربرد، جلوگیری می نماید.
در این مطالعه ضمن تشریح مکانیسم اکسیداسیون و آنتی اکسیداسیون پلیمرها، آنتی اکسیدان های مصرفی در صنایع پتروشیمی در داخل کشور، به همراه میزان مصرف آن ها، با استفاده از منابع اطلاعاتی بازرگانی پتروشیمی لیست شده است. مشخصات فنی آن ها همراه با روش های سنتز آنتی اکسیدانهای مذکور ارایه شده است.
همچنین تحلیلی از برنامه توسعه صنایع پتروشیمی کشور و به تبع افزایش میزان مصرف آنتی اکسیدان ها در سال های آینده ارایه شده است.
در پایان با مقایسه آنتی اکسیدان های مذکور از نظر میزان مصرف و سهولت روش تهیه، 4 ترکیب آنتی اکسیدان که از نظر روش تولید تشابه زیادی با هم دارند، جهت انجام کار تحقیقاتی و تدوین دانش فنی تولید، پیشنهاد شده است.کلیدواژگان: آنتی اکسیدان ها، پلیمرها

 
 
Title:Abstract:

Antioxidants which used in polymer industry provide them against degradation from synthesis step to final process. In this report, mechanism of oxidation and ant oxidation of polymers were discussed. Antioxidants which used in Iran polymer industry were listed and the technical inspection and their synthesis methods were shown.
Development programs of Iran petrochemical industry and increase antioxidants usage explained.
Finally, 4 antioxidants were selected to research their production process methods. In this selection amount of usage and easiness of synthesis method were considered.Keyword(s): antioxidants, polymers