برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثرات ایمونومدولاتوری عصاره گیاه اسکروفولار یا استریانا بر سیستم ایمنیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: فارماکوگنوزی و داروسازی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  پاییز 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

زمینه و اهداف: مطالعات زیادی نشان دادند که عصاره گیاهان، اثرات متنوع بیولوژیکی از قبیل خواص ایمونومدولاتوری دارند. در تحقیق حاضر، خواص ایمونومدولاتوری عصاره گیاه اسکروفولاریا استریاتا که یک گیاه بومی فلات ایران است، بررسی گردید.
مواد و روش ها: آزمایش پوستی حساسیت تاخیری به واسطه سلول و اندازه گیری تیتر تولید آنتی بادی بعد از تزریق آنتی ژن گلبول قرمز گوسفند انجام شد. آزمایش ورود تیمیدین نشاندار بر سلولهای تک هسته ای خون محیطی تحریک شده با میتوژن فیتوهماگلوتینین و تولید سایتوکاین های فاکتور نکروز دهنده تومور الفا و اینترلوکین ده با روش الایزا بررسی شدند.
نتایج: موش های تیمار شده با عصاره گیاه در غلظت 100 میلی گرم بر کیلوگرم سبب کاهش سفتی و مهار پاسخ ایمنی سلولی گردید. تزریق عصاره هیچ اثر معنی داری بر تیتر تولید آنتی بادی اولیه یا ثانویه در مقایسه با گروه کنترل نداشت. در ضمن عصاره گیاه در غلظت های بیشتر از 50 میکروگرم بر میلی لیتر سبب مهار تکثیر لنفوسیت های خون محیطی تحریک شده با میتوزن گردید. در غلظت های 50 میکروگرم بر میلی لیتر و بیشتر از آن عصاره گیاه اسکروفولاریا استریاتا سبب کاهش تولید سایتوکاین فاکتور نکروز دهنده تومور الفا گردیده، در غلظت های 100 و 200 میکروگرم بر میلی لیتر نیز سبب کاهش تولید اینترلوکین یک بتا شد اما این عصاره اثری بر تولید سایتوکاینهای اینترلوکین ده و اینترلوکین شش نداشت.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان دادکه احتمالا عصاره گیاه اسکروفولاریا استریاتا با عمل بر کاهش تکثیر لنفوسیتی و کاهش تولید سایتوکاین های التهابی فاکتور نکروز دهنده تومور الفا و اینترلوکین یک بتا سبب مهار پاسخ ایمنی سلولی گردید. تحقیق بیشتر جهت بررسی اثرات میانجیگر ایمونومدولاتوری عصاره این گیاه لازم می باشد.کلیدواژگان: اسکروفولاریا استریاتا، عصاره، ایمونومدولاتوری

 
 
Title:

Evaluation of immounomedulatory effects of Scrophularia striata extract on immune system(1487-33)Abstract:

Background and purpose: Studies have demonstrated that plant extracts possess various biological effects including immunomedulatory activity. In the present study, the immunomedulatory activity ofScrophularia striata extract, a plant native to Iran, was investigated.
Materials and methods: Delayed type hypersensitivity (DTH) skin test and measurement of antibody titer after immunization with Sheep-RBC was performed. [3H] -thymidine incorporation assay on the human lymphocytes stimulated with PHA and determination of IL-10, TNF-
a and IL-1b production using ELISA method were carried out.
Results: Treatment of mice with 100 mg/kg concentration of the extract decreased the footpad thickness of Scrophularia striata extract on delayed hypersensitivity. The mean antibody titers for all concentrations of the extract at primary and secondary responses were not siognificant compare to control.
Addition of the extract to the culture of human peripheral blood lymphocytes in the presence of mitogen decreased cell proliferation dose-dependently (in concentration>50
mg/ml). A dose related (in concentrations>50mg/ml for TNF-?and 100, 200 mg/ml for IL-1b) decrease in production of TNF-a and IL-1b cytokines in extract-treated cells was also observed. This extract no effect on IL-10 and IL-6 production cytokines.
Conclusion: The decline of DTH response indicates that Scrophularia striata, Maybe by acting on the lymphocyte proliferation, TNF-
a and IL-1b inflammatory cytokines secretion, inhibits cell-mediated immune responses. Further studies are necessary to find the effector mechanisms involved in Scrophularia striata extract mediated immunomedulatory activity.Keyword(s): Scrophularia striata, Extract, Immunomedulatory