نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساخت سیمان های رنگیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: مهندسی مواد

پژوهشگران: 
امیرارجمند علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

-ارائه گزارش نهایی به کارفرما
-ثبت اختراع
-پذیرش مقاله در Coating For Concrete Conference las Vegas


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

رشد شگفتاور در کاربرد سیمان و بتن رنگی در چند سال اخیر باعث انجام پروژه های زیبا و چشمگیری در جهان شده است. از کاربردهای آن می توان انواع قطعات پوشش بام، بلوک زنی، آجرنما، سازه های پیش ساخته و ... را نام برد. در میان روش های رنگ کردن سیمان و بتن، استفاده از رنگدانه های سرامیکی یک روش برای رنگ کردن کامل بتن می باشد که امروزه اهمیت ویژ ه ای دارد، چون دارای خواص مطلوبی از جمله مقاومت در برابر اسیدها، قلیایی ها، اشعه مخرب نور خورشید، گرما و سایر اثرهای فیزیکی و شیمیایی و غیره می باشد.
در تحقیق حاضر به بررسی و ساخت سیمان های رنگی در رنگ های سبز، قرمز و زرد سنتز شده و بررسی (مقاومت های فشاری و سایشی) بتن های رنگی ساخته شده با رنگ های سرامیکی با توجه به تاثیر اندازه رنگدانه مصرفی و مقایسه آن با بتن کنترل شده پرداخته شد. لذا ابتدا نمونه های بتنی ساده به عنوان شاهد و سپس نمونه های بتنی حاوی یک تا 10 درصد رنگ های سرامیکی (بر حسب وزن سیمان موجود) در سه رنگ سبز، قهوه ای و زرد ساخته شدند.
سپس با انجام آزمایشات مقاومت فشاری و خمشی در سنین 7، 28 و 90 روزه، مقدار بهینه و مجاز جایگزینی پیگمنت برای هر رنگ تعیین گردید. همچنین میزان سایش در سن 90  روزه برای هر رنگ اقدام گردید که به نتایج مطلوبی منتهی شد. بررسی فازی با استفاده از پراش اشعه X، مطالعات ریز ساختاری با استفاده از میکروسکوپ الکترونی  SEM و اندازه گیری طیف رنگ ها CIE انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از رنگدانه های تولیدی با اندازه دانه های 250 نانومتر علاوه بر بهبود خواص پوشش رنگ دهی باعث افزایش بهبود مقاومت و خواص فیزیکی در کلیه مقاطع سنین مورد آزمایش می شود. لذا به عنوان بتن و سیمان رنگی مقاومت بالا قابل مصرف است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):