برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

حقوق و نهادهای مدنی در ایران و پدیده جهانی شدنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: علوم انسانی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  زمستان 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

رابطه دولت و جامعه یکی از دغدغه های بنیادی در تاریخ فکر در همه اعصار و در همه تمدن ها بوده است. در شرایط و وضعیت های مختلف، مولفه های گوناگونی در این رابطه دخیل و موثر بوده اند. از حدود دو قرن پیش اما، مقوله / پدیده "جهانی شدن" در زمانی که تکنولوژی "ارتباطات" عرصه های تصور نشده ای را در زندگی بشر از خود متاثر کرده و "اطلاعات" چونان "دانش برتر" ظاهر شده، رابطه بین دولت ها را عمیقا از خود متاثر کرده است. این موضوع در مورد رابطه بین دولت ها با جوامع خود نیز صادق است. البته کمیت و کیفیت این امر به هیچ وجه یکسان نبوده است. در حالی که شواهد و نشانه های گوناگونی در مورد چیستی "جهانی شدن" و همچنین نوع و میزان تاثیر آن در رابطه دولت و شهروند وجود دارد، اما اینکه این شواهد دقیقا دلالت بر چه واقعیتی می کند مورد توافق نظریه پردازان و تحلیل گران نیست. این، موضوعی است که پژوهش حاضر دغدغه آن را در مورد ایران داشته است، با توجه به اینکه حقوق و نهاد های مدنی از شاخص ترین عرصه های متاثر از روند جهانی شدن بوده، مساله اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه تاثیر جهانی شدن بر حقوق و نهادهای مدنی در ایران چگونه بوده است. جهت پاسخ دادن به این پرسش از دانش موجود در این زمینه و نیز از دستگاه های تحلیل در علوم انسانی بهره برده شد. پاسخی که با اتکاء به یافته های پژوهش و با ابتناء به دستگاه تحلیلی به دست آمد این است که جهانی شدن، با توجه به وضعیت خاص ایران به عنوان جامعه ای با تجربه انقلاب، که تقریبا همزمان با آغاز شکل گیری جهانی شدن بوده، نسبتی متفاوت از بسیاری از دیگر کشور های جهان داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد از میان حقوق و نهاد های سه گانه شهروندی، یعنی حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، و حقوق عمومی، حقوق و نهادهای سیاسی روندی خطی را طی نکرده اند و نوساناتی در آنها قابل مشاهده است. حقوق اجتماعی اگرچه ارتقا نسبی داشته است اما دلیلی بر اینکه وضعیت آن منوط به جهانی شدن یا مولفه دیگری بوده است، وجود ندارد. اما، حقوق عمومی، به معنای"حق مشارکت تعیین کننده مردم" به خصوص مشارکت بخش های فرو دست جامعه، حتی محدود هم شده استکلیدواژگان: ایران، جهانی شدن، حقوق شهروندی، نهادهای مدنی

 
 
Title:

Civil Rights and Non-Govermental Organizations in Iran and Globalization PhenomenaAbstract:

Keyword(s):