برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر ساختار کروماتین اسپرم بر باروری (جلد چهارم: بررسی کارایی دو روش HA-binding assay و Zeta در جداسازی اسپرم های بالغ با میزان پروتامین و کروماتین طبیعی)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: زیست فناوری جانوری

پژوهشگران: 
نصراصفهانی محمدحسین (مسئول طرح)
رضوی شهناز (همکار طرح)
تولایی مرضیه (همکار طرح)
مردانی محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

مقدمه: در حال حاضر انتخاب اسپرم توسط جنین شناسان جهت ICSI بر اساس معیارهای، مورفولوژی و تحرک است. اما این پارامتر ها حضور یا عدم حضور انواع ناهنجاری های کروموزومی را پیش گوئی نمی کند. بنابراین وجود روشهایی که بتوانند علاوه بر خصوصیات ظاهری، اسپرم های با کروماتین طبیعی را جدا کند، ضروری می باشد. امروزه متدهای متفاوتی جهت انتخاب اسپرم برای انجام ICSI در مراکز باروری و ناباروری استفاده می شود. در این تحقیق تصمیم گرفته شد کارآیی دو روش انتخاب اسپرم HA-binding assay و Zeta method در جداسازی اسپرم های بالغ از نظر میزان ناهنجاری مورفولوژیکی، کمبود پروتامین و آسیب DNA مورد بررسی قرار گیرد.
مواد و روش ها: در این تحقیق از نمونه سمن 70 بیمار مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان استفاده شد. نمونه سمن به سه گروه تقسیم، که گروه اول بعنوان گروه کنترل، گروه 2 روش Zeta، و گروه 3 روش HA-binding assay انجام گرفته و بر روی اسپرم های حاصل، رنگ آمیزی پاپانیکولا (جهت ارزیابی مورفولوژی اسپرم)، رنگ آمیزی کرومومایسین A3 (جهت ارزیابی کمبود پروتامین) تست SCD (جهت ارزیابی میزان فراگمنتاسیون DNA) انجام شد.
نتایج: اسپرم های جدا شده از طریق روش HA- binding assay و Zeta method به طور معنی داری کاهش در میزان ناهنجاریهای مورفولوژیکی و کمبود پروتامین را نشان می دهند. اما تنها روش Zeta method میزان آسیب DNA را به طور معنی داری کاهش داده است (Pzeta، HA<0.05)، (PHA<0.05).
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که هر دو روش HA- binding assay و Zeta method می توانند اسپرم های با مورفولوژی سالم تر و میزان کمبود پروتامین کمتر جدا کنند که می توان از این اسپرم ها جهت تکنیک ICSI استفاده کرد. ولی میزان فراگمنتاسیون DNA تنها در Zeta method به طور معنی داری کاهش یافته است. لذا می توان در بیمارانی که دارای فراگمنتاسیون DNA بالا هستند، از Zeta method جهت جداسازی اسپرمها استفاده کرد.کلیدواژگان: اسید هیالورونیک، تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرمی ( ICSI)، پتانسیل Zeta، مورفولوژی اسپرم، پروتامین، تخریب DNA

 
 
Title:

Effect of sperm chromatin structure on fertility (Volume 4: Comparison between HA binding ability and Zeta method to select mature spermatozoa)Abstract:

Introduction: At present, sperm selection for ICSI only depends on morphology and motility, but these parameters may not relevant chromatin integrity. So sperm selection based on sperm functional characterized has been suggested.
Thus, aim of this study was the comparison between two sperm selection method, HA binding assay and Zeta method, to select spermatozoa with morphology, protamine deficiency and DNA fragmentation.
Methods: Semen samples from 70 infertile couples referring to Isfahan Fertility and Infertility center were assessed during this study. Semen divided in 3 groups. One group as control, second group Zeta method and third group HA binding applied to select spermatozoa. Protamine deficiency and DNA fragmentation were assessed by Chromomycin A3 (CMA3) staining, and SCD test, respectively.
Result: Both HA binding and Zeta method are efficient to select sperm with lower protamine deficiency and abnormal morphology. But in term of DNA fragmentation Zeta method appear to be more efficient to select sperm with low DNA fragmentation.
Conclusions: The results of this study suggest that both of Zeta method and HA-binding assay can select spermatozoa with lower protamine deficiency and higher normal morphology, which can use of selected sperm in ICSI. But Zeta method may efficient to select sperm with low DNA fragmentation. In patient with high DNA fragmentation, Zeta method can be useful to select spermatozoa for ICSI.Keyword(s): Hyaluronic acid (HA), Intra-Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI), Zeta potential, Sperm morphology, Protamine, DNA fragmentation