برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استفاده از تجزیه فوتوکاتالیزوری در تصفیه پساب پالایشگاه کرمانشاه با فرآیند UV/TiO2 و بررسی عوامل تاثیرگذار بر آنگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
شاه رضایی فاطمه (مسئول طرح)
صاین جواد (همکار طرح)
خان احمدی معصومه (همکار طرح)
فدایی زهرا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

توسعه های اخیر در زمینه تصفیه شیمیایی آب منجربه بهبود روش های تجزیه اکسیداسیونی در به کارگیری روش های فوتوشیمیایی و کاتالیزوری برای ترکیبات آلی متعدد موجود در آب شده است. به این روش ها معمولا فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته (Advanced oxidation processes) یا به اختصارAops  اطلاق می شود. از مزیت های این فرایند عدم نیاز به افزودن مواد شیمیایی اضافی و در نتیجه عدم ایجاد آلودگی های ثانویه می باشد. در پروژه حاضر تجزیه ترکیبات هیدروکربنی موجود در پساب پالایشگاه نفت کرمانشاه به عنوان نمونه ای واقعی از پساب های پالایشگاهی توسط فرایندUV/TiO2  که در آن از نانو فوتوکالیزور TiO2 استفاده شده است بررسی و گزارش شده است. فرایند مذکور به منظور به دست آوردن شرایط بهینه برای تجزیه ترکیبات مذکور، بررسی هایی در خصوص تاثیر نورUV ، غلظت اولیه آلاینده آلی، غلظت کاتالیزور،PH  محلول و دمای آن صورت گرفته و هر یک از پارامترهای مذکور در محدوده امکانات آزمایشگاهی بهینه سازی شده اند. اندازه گیری غلظت ترکیبات هیدروکربنی (نفتی) موجود در طی فرایند تجزیه برای به دست آوردن شرایط بهینه به وسیله تعیین میزان اکسیژن مورد نیاز شیمیایی صورت گرفته و پس از آن برای شناسایی ترکیبات موجود و تعیین میزان تاثیر این روش تحت شرایط بهینه بدست آمده بر روی هر یک از ترکیبات نفتی موجود ازدستگاه کروماتوگراف گازی مجهز به تکنیک ترزیق ازفضای بالا استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که واکنش در غلظت های اولیه پایین از آلاینده ها در یک محیط اسیدی با PH=3، دمای بالا و غلظت های کاتالیزور نسبتا کم (حدود 100) بهتر انجام می شود و تحت این شرایط پس از گذشت حدود دو ساعت می توان به درصد تبدیلی حدود 0.9 رسید.شناسایی ترکیبات آلی موجود در پساب مورد بررسی که با استفاده از دستگاه کروتوماگراف گازی مجهز به تکنیک ترزیق از فضای بالا صورت گرفته عمدتا حاکی از حضور هیدروکربن های آلیفاتیک و آروماتیک می باشد. که هر دوی آنها به خوبی و به میزان قابل قبولی تجزیه می شوند.کلیدواژگان: تجزیه فوتوکاتالیزوری، تصفیه پساب صنعتی، دی اکسید تیتانیوم

 
 
Title:

Photocatalytic degradation of Kermanshah refinery waste water and study on its Influencing parametersAbstract:

Recent development in chemical wastewater treatment have improved the oxidation methods to use of photochemical and photocatolytic methods for organic compounds present in the water.
These methods have called advanced oxidation processes (Aops), one advantage of these processes is that, they don’t need to add chemical maternal and subsequently generation of new pollutants.
In the present project, degradation of hydrocarbon compounds exist in wastewater of kermanshah oil refinery as a typical refinery wastewater by uv/Tio2 process has been investigated.
The process was performed to obtain the condition of degradation of the compounds. The research has complished concerning the influence of ultraviolet irradiations, PH and temperature, then every one of the parameters was investigated for optimizing in laboratory facilities.
Measurement of oily hydrocarbon compounds due to decomposition process has been done by term of chemical oxygen demand (COD).
After that the headspace gas chromatography systems was used for identification of compounds and determination of the influence of this method in oxidation under optimum conditions.
The obtain results show that, the reaction is better done with low initial concentration of the contaminants acidic environment, high temperature and relatively low concentration of catalyst (100ppm). the oxidation reaction reach to a conversion of about 0.9 at about 120 minutes irradiation. Keyword(s): photocatalytic degradation, refinery wastewater, titanium dioxide