برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه حامل مناسب برای باکتری های ضد آتشکگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
اولیا پرویز (مسئول طرح)
سلیمی حسن (همکار طرح)
ملبوبی محمدعلی (همکار طرح)
احمدی علیرضا (همکار طرح)
فاطمی آزاده زهرا (همکار طرح)
علوی سیدمحمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

مقدمه: آتشک گلابی یکی از خطرناکترین آفات باغ های سیب، گلابی و به می باشد. برای مبارزه با این آفت می توان از روش های کنترل بیولوژیکی استفاده کرد. در کنترل بیولوژیکی استفاده از حامل های مناسب که بتواند میکرو ارگانیسم های مورد نظر را زنده نگهدارد، بسیار مهم می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی فرمول های مختلف حامل از نظر نگهداری باکتری های سودوموناس فلورسنس و اروینیا هربیکولا به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک می باشد.
روش کار: در ابتداء ترکیب های مختلف از حامل ها تهیه شد. این ترکیب ها شامل پیت، باگاس، پرلیت، پرلیت - باگاس، پرلیت- باگاس – چارکول، باگاس- چارکول و محیط کشت مایع
LB با غلظت یک سوم بود.  بعد از استریل کردن حامل ها، ازکشت تازه باکتری های مورد نظر به قدری به حامل ها اضافه می شد تا تراکم حدود  108CFU/gاز باکتر در آنها ایجاد شود. سپس از حامل های تهیه شده در شرایط دمای اتاق و 4 درجه سانتیگراد به مدت 6 ماه نگهداری شد. از نمونه های تهیه شده در زمان صفر و به فاصله زمانی 2 هفته نمونه برداری می شد و ضمن شمارش تعداد باکتری های زنده، مقدار pH آنها نیز اندازه گیری می شد.
نتایج: طبق تعریف ترکیبی که بتواند باکتری را به مدت شش ماه بدون کاهش چشمگیر در تعداد، زنده نگهدارد، می تواند به عنوان حامل معرفی شود. بر این اساس، طبق نتایج حاصل شده همه ترکیبات جامد مورد نظر در دمای 4 درجه سانتیگراد قدرت نگهداری بالایی داشتند، اما در دمای اطاق، ترکیب باگاس عملکرد بهتری از خود نشان داد. بطوریکه تعداد باکتری های سودوموناس فلورسنس از
8.5×107CFU/g در زمان صفر به 1.5×109CFU/g در روز 180 رسید. تعداد باکتری های اروینیا هربیکولا نیز از 2.5×108CFU/g در زمان صفر به 1.2×108CFU/g در روز 180 رسید. همچنین مقدارpH  آن نیز تغییر محسوسی نداشت.
نتیجه گیری: با توجه به اهمیت حامل در تهیه فراورده های بیولوژیکی در مبارزه بیولوژیک علیع آتشک گلابی، می
توان از باگاس به عنوان حامل مناسب استفاده کرد. این ترکیب بسیار ارزان، ساده و بدون ضرر برای محیط است و می توان از آن در نگهداری باکتری های موثر در کنترل بیولوژیک آتشک گلابی استفاده کرد.کلیدواژگان: آتشک گلابی، باگاس، پرلیت، پیت، چارکول، حامل

 
 
Title:

Preparation of appropriate carrier for anti-fire blight bacteriaAbstract:

Introduction: Fire blight is a dangerous calamity for Apple, Pear and Quince gardens. Bio-control is a good way for control of this calamity. In this way, carrier has an important role for surviving of microorganisms. The aim of this study was evaluation of different compositions as carrier for Pseudomonas fluorescens and Erwinia herbicola that use as bio-controlling agents in Iran.
Methods: Different compositions were prepared as carrier including peat, bagasse, perlite, bagasse-perlite, bagasse-perlite-charcoal, bagasse-charcoal and LB broth medium with 1/3 concentration. The carrier s were sterilized and inoculated with bacteria and achieved final concentration approximately 108 CFU/g. Inoculated carrier s were stored in room temperature and 4oC for 6 months. In the first day and every 14 days until 180 days, the viable of bacteria and pH were measured, in carrier s.
Results: Carrier is a good composition that can to keep bacteria without significant increasing of viable count for 6 months. According these criteria, all of solid carriers were good as carrier at 4°C. In room temperature, bagasse was the best carrier, because the number of bacteria was changed from 8.5 × 107 CFU/g in first day to 1.5×109 CFU/g after 6 months for Pseudomonas fluorescens and from 2.5 × 108 CFU/g in first day to 1.2 × 108 CFU/g after 6 months for Erwinia herbicola. The pH variation was not sensible in bagasse.
Conclusion: According to the role of carrier in bio-controlling of Fire blight, we can to use of bagasse as suitable carrier. Bagasse is very cheap in Iran and harmless in nature.Keyword(s): Bagasse, Carrier, Charcoal, Fire blight, Peat, Perlite