برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر آموزش فراشناختی حل مساله ریاضی - کلامی بر بهبود ناتوانی یادگیری ریاضی دانش آموزان پسر پایه های چهارم و پنجم ابتدایی شهر تهرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: علوم انسانی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش فراشناختی حل مساله کلامی ـ ریاضی بر بهبود ناتوانی یادگیری ریاضی در کودکان پایه های چهارم و پنجم ابتدایی است.
روش: برای دستیابی به هدف فوق 3 منطقه از مناطق 22 گانه تهران (منطقه 3 در شمال، 6 در مرکز و 12 در جنوب) انتخاب شدند و از هر منطقه 2 مدرسه ابتدایی انتخاب گردید. برای انتخاب گروه نمونه چک لیست ناتوانی یادگیری ریاضی توسط معلمان اجرا گردید. سپس برای تشخیص ناتوانی، آزمون ناتوانی یادگیری ریاضی فرامرزی (1375) برای پایه پنجم و ملک پور (1373) برای پایه چهارم مورد استفاده قرار گرفت. دانش آموزانی که بر اساس آزمون هوش ریون دارای عقب ماندگی ذهنی بودند و نیز دانش آموزانی که دارای نقص بینایی، شنوایی یا مشکل سلامت مهم دیگر بودند حذف شدند. 112 نفر (67 نفر پایه چهارم و 65 نفر پایه پنجم) به طور تصادفی به گروه آزمایش و گواه اختصاص پیدا کردند. به گروه آزمایش، آموزش فراشناختی بر مبنای الگوی تئونگ (2003) داده شده و به گروه گواه هیچ آموزشی داده نشد. سپس پس آزمون بر روی آنها اجرا گردید. پس از حدود 3 ماه آزمون پی گیری بر روی افراد گروه آزمایش انجام شد و نتایج تجزیه و تحلیل گردید
.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که آموزش فراشناختی حل مساله باعث بهبود عملکرد دانش آموزان در حل مساله و نیز نمره کلی ریاضی در پس آزمون (کوتاه مدت) نمی شود. اما با گذشت زمان این توانائی ها را بهبود می بخشد و به سایر تکالیف تعمیم می یابد. همچنین بین پایه های چهارم و پنجم در بهره گیری از آموزش فراشناختی تفاوت معناداری وجود ندارد
.
نتیجه گیری: بر مبنای یافته های این پژوهش می توان از آموزش فراشناختی برای آموزش بهتر ریاضیات کمک گرفت. به علاوه روش آموزش فراشناختی، روش درمانی مناسبی برای ناتوانی یادگیری ریاضی است
.کلیدواژگان: آموزش فراشناختی، حل مساله ریاضی، ناتوانی یادگیری، دانش آموزان

 
 
Title:

Study in effect of metacognitive mathematical problem-solving instruction on improvement of mathematical learning disability of male four and five graders in Tehran cityAbstract:

Keyword(s):