برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استانداردسازی و هنجاریابی پرسشنامه نگرانی های سلامتی (HCQ-54) برای دانشجویان ایرانی دوره های کارشناسی دانشگاه های دولتی شهر تهرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: علوم انسانی

پژوهشگران: 
مسعودیان معصومه سادات (مسئول طرح)
براتیان مسعود (همکار طرح)
هومن عباس (همکار طرح)
منتظری علی (همکار طرح)
غفوری اعظم (همکار طرح)
جلالی محمدرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

با هدف استانداردسازی و هنجاریابی پرسشنامه 54 گویه ای نگرانی های سلامت (HCQ-54)،2000 نفر از دانشجویان دوره های کارشناسی دانشگاه های تهران، تربیت معلم، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر در سال تحصیلی 1388-1387 به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه 54 گویه ای نگرانی های سلامت (HCQ-54) است که عوامل تشکیل دهنده آن از طریق اجرای روش تحلیل عاملی استخراج شده است. این پرسشنامه از عوامل نگرانی های جسمی، نگرانی های روانی، و نگرانی های اجتماعی اشباع شده است. بر اساس محاسبات انجام شده ضریب هماهنگی درونی خرده مقیاس های نگرانی های جسمی، نگرانی های روانی و نگرانی های اجتماعی به ترتیب برابر با، 0.646 ، 0.939، 0.894 و برای کل مقیاس برابر با 0.803 برآورد شده است. ضرایب همبستگی سوال ها با متغیرهای ملاک که از خرده مقیاس های تشکیل دهنده فرم 28 گویه ای پرسشنامه سلامت عمومی موسوم به GHQ-28 انتخاب شده بود در حد نسبتا مطلوب و حاکی از سهم اغلب سوال ها در روایی ملاکی آزمون بود. مقادیر ضریب همبستگی دو متغیری نمرات مربوط به خرده مقیاس های تشکیل دهنده HCQ-54 و GHQ-28 بین 0.330 تا 0.814 و بین نمرات کل دو پرسشنامه که نشان دهنده روایی تقارنی آنهاست برابر با 0.742 برآورد شد. دامنه تغییرات ضرایب همبستگی متقابل بین نمرات خرده مقیاس های تشکیل دهنده HCQ-54 بین 0.011 تا 0.997 قرار دارد. برای تعیین روائی سازه و مولفه های تشکیل دهنده پرسشنامه از روش تحلیل مولفه های اصلی با چرخش به شیوه نرمال شده واریماکس استفاده شد. نتیجه این محاسبات حاکی از اشباع مقیاس از یک عامل معنی دار و مهم با ارزش ویژه 12.979 است و این عامل %28.843 واریانس کل را تبیین می کند. نتیجه نهایی مربوط به مشخصه های آماری گویه های آزمون (پس از مرحله چرخش به شیوه نرمال شده واریماکس)، حاکی از همبسته بودن 46 سوال در یک عامل اصلی است که این عامل نگرانی های سلامت نام گذاری شد. نمره برش مطالعه حاضر برای تفکیک دانشجویان نگران از دانشجویان غیرنگران 62 به دست آمده است. شاخص های روایی بالینی آزمون برای این نقطه تفکیک، شامل حساسیت، ویژگی، کارآیی و اشتباه طبقه بندی به ترتیب برابر با %81.3، %72، %80 و %22 برآورد گردید. به موجب آزمون t مستقل می توان نتیجه گرفت که بین میانگین دو گروه دانشجویان پسر و دختر در خرده مقیاس های HCQ-54 تفاوت معنی داری وجود ندارد.کلیدواژگان: هنجاریابی (استانداردسازی)، نگرانی های سلامت، نگرانی های جسمی، نگرانی های روانی، نگرانی های اجتماعی

 
 
Title:

Standadization and normalization of Health Concerns Questionnaire-54 (HCQ-54) for Iranians undergraduate students at the Public Universities in Tehran CityAbstract:

The purpose of this paper was to validate the Health Concerns Questionnaire-54(HCQ-54) to assess the health concerns for undergraduate students at the Public Universities in Tehran City. To this aim, 2000 undergraduate students selected randomly with multi-stage sampling method among Tehran city Universities students. Then, Health Concerns Questionnaire-54(HCQ-54) as a mental health and mental disorders screening instrument was administered on the students. The present study cutoff point is 62 with 80% and 72% as sensitivity and specificity respectively. Also, for determining general reliability used Chronbach alpha that is obtained 0/803 coefficient that is statistically satisfactory. this scale satisfied with mental, social and somatic concerns. To assess the construct validity of the scale, factor analysis(principal components) was carried out and after rotation 30 with varimax method, 1 factor were emerged that account for 28/84 percent of the total variance of the scale(by 3 factor). The 3 factor are somatic, mental, and social concerns. The results has shown that there is not means difference between girls and boys students groups on the HCQ-54 subscales.Keyword(s): standardization, Health Concerns Questionnaire-54 (HCQ-54), somatic concerns, mental concerns, social concerns