برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کاربرد عصاره 13 گیاه دارویی در کنترل چهار گونه علف هرز به صورت آزمایشگاهی و گلخانه ایگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: کشت و توسعه

پژوهشگران: 
مکی زاده تفتی مریم (همکار طرح)
حقیری علی (همکار طرح)
فرهودی روزبه (همکار طرح)
عبدلی محمد (همکار طرح)
خلیقی سیگارودی فرحناز (همکار طرح)
زند اسکندر (همکار طرح)
قاسمی فر حسین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی اثر آللوپاتیک عصاره 13 گیاه دارویی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های چهار گونه علف هرز تاج خروس، سلمه تره، چسبک و یولاف وحشی به صورت آزمایشگاهی و گلخانه ای به صورت چهار آزمایش فاکتوریل مستقل بر روی هر گونه علف هرز و در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل عصاره هیدروالکلی گونه های مختلف دارویی در چهارده سطح و غلظت های مختلف عصاره در هفت سطح (0.1، 0.25، 0.5، 1، 2.5، 5 درصد و آب مقطر) بود. نتایج نشان داد کلیه عصاره های گیاهی در تمامی غلظت ها سبب کاهش جوانه زنی بذور و رشد گیاهچه های چهار علف هرز مورد بررسی می شوند ولی در میان عصاره های گیاهی چند عصاره در غلظت های پایین تر نسبت به سایر عصاره ها دارای اثر بازدارندگی قوی می باشند. نتایج نشان داد در میان عصاره های گیاهی بیشترین تاثیر بازدارندگی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های علف هرز تاج خروس مربوط به عصاره گیاه درمنه خزری می باشد و پس از گیاه درمنه خزری عصاره گیاهان شاهدانه و سداب دارای اثر آللوپاتیک قوی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های علف هرز تاج خروس بودند. نتایج نشان داد بیشترین اثر آللوپاتیک بر علف هرز سلمه تره توسط عصاره های درمنه خزری، آنغوزه و شاهدانه صورت می گیرد. در میان عصاره های گیاهی مورد بررسی اثر آللوپاتیک درمنه خزری در غلظت های پایین بر علف هرز چسبک بیشتر از سایر عصاره های گیاهی می باشد و پس از درمنه خزری بیشترین اثر آللوپاتیک مربوط به گیاهان شاهدانه، آنغوزه، اسفند و سداب می باشد. نتایج نشان داد بیشترین اثر آللوپاتیک بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های علف هرز یولاف وحشی توسط عصاره گیاه سداب حاصل می شود و پس از گیاه سداب گیاهان آنغوزه و درمنه خزری دارای اثر آللوپاتیک قوی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های علف هرز یولاف وحشی می باشند. به طورکلی در میان 13 عصاره مورد بررسی گیاهان درمنه خزری، شاهدانه، سداب و آنغوزه دارای پتانسیل آللوپاتیک قوی در کنترل این چهار علف هرز می باشند.کلیدواژگان: آللوپاتی، تاج خروس، چسبک، سلمه تره، یولاف وحشی

 
 
Title:

Applications of 13 medicinal plants extract in control of four weeds in laboratory and greenhouseAbstract:

This research has been conducted to evaluate the allelopathic potential of 13 medicinal plants extracts, on germination and growth of four weeds (Amaranthus retroflexus L., Chenopodium album L., Setaria viridis L. and Avena fatua L.) as a completely randomized design in a factorial arrangement with three replications. The treatments were 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2.5 and 5% extract of medicinal plants and distilled water. According to the results all treatments inhibited the germination and growth of weed species in comparison with the distilled water and the inhibition enhanced with increasing on concentration of extracts. The results indicated that germination and growth of Amaranthus retroflexus were significantly reduced with the lower concentrations of Artemisia annua, Cannabis sativa and Ruta graveolens. The germination and growth of Chenopodium album were significantly reduced by the extracts of of Ar tem isia annua, Cannabis sativa and Ferula assa - foetida. Results confirm Setaria viridis Germination and growth was inhibited with The lower concentrations of Peganum harmala, Ar tem isia annua, Ruta graveolens, Cannabis sativa and Ferula assa - foetida. The germination and growth of Chenopodium album were significantly reduced by the extracts of Ruta graveolens, Ar tem isia annua, and Ferula assa -foetida. Therefore, extract of Peganum harmala, Ar tem isia annua, Ruta graveolens, Cannabis sativa and Ferula assa - foetida is toxic enough to affect the germination and growth of these weeds and it has potential for using in organic farming.Keyword(s): A llelopath y, Amaranthus retroflexus L., Setaria viridis L., Chenopodium album L., Avena fatua L.