برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی الگوی روابط بین نسلی در سریال های تلویزیونی (مطالعه موردی سریالهای پخش شده در سال 1385 از شبکه 1و سیما 3)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: پژوهشی مطالعات جوانان و مناسبات نسلی

پژوهشگران: 
جعفرزاده پور فروزنده (مسئول طرح)
نقیب السادات سیدرضا (همکار طرح)
ساعی منصور (همکار طرح)
جاروندی رضا (همکار طرح)
قنبری برزیان علی (همکار طرح)
دهقانی - (همکار طرح)
صادقی مریم (همکار طرح)
سمیعی - (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

در دوران تغییرات سریع امروز، رسانه های جمعی به ویژه تلویزیون تاثیرات بسیار زیادی در انتقال ارزشها و هنجارها به جامعه دارند. آنها در حقیقت به عنوان ابزاری قدرتمند جهت الگو فرستی در جامعه مطرح می باشد. برنامه های تلویزیونی نه تنها آیینه ای برای بازنمایی شرایط موجود در یک جامعه هستند، بلکه می توانند به عنوان مدل رفتاری برای اعضای یک جامعه عمل نمایند. به ویژه زمانی که تماشاگر بین خویش و شخصیت های نمایش داده شده در برنامه ها شباهت هایی می یابد. سریال های ایرانی تلویزیون سراسری را می توان به عنوان ابزار یک بازنمایی کنندۀ شرایط اجتماعی و یک مدل رفتاری برای اعضای آن محسوب نمود. به دلیل نقش دوگانه تلویزیون به عنوان یک آیینه بازتاب کننده (رفتارها، الگوها و ارزشهای جامعه) و یک عامل تاثیرگذار (بر جامعه که در دراز مدت تغییر ارزشها در جامعه را سبب می شود) ارزیابی و سنجش پیام های ارسالی از طریق تلویزیون به خانه های ایرانیان بسیار اساسی و مهم است. در بین برنامه های متنوع تلویزیون، سریال های ایرانی آن، به دلایل قرابت بیشتر با زندگی مخاطبان و امکان الگوبرداری بیشتر و نیز ارسال غیر مستقیم پیام، مورد مطالعه قرار گرفته است.
مطالعه حاضر با هدف بررسی بازنمایی الگوهای روابط نسلی که در سریال های ایرانی تلویزیون انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه سریال های پخش شده در سال 1385 از شبکه 1 (شبکه ملی) و شبکه 3 (شبکه جوان) می باشد. چهار سریال (دوسریال از هر شبکه) با ژانر خانوادگی- اجتماعی به صورت هدفمند انتخاب شدند. روش تحلیل محتوا بعنوان روش تحقیق بکارگرفته شده است. مطالعه به بررسی چگونگی بازنمایی روابط بین نسلها، ارزشهای هر یک از نسلهای سه گانه، روابط قدرت و نحوه ایجاد روابط از زاویه کلامی و غیر کلامی پرداخته است. سه نوع روابط بین نسلی شامل تفاهم، تفاوت و تعارض در بین شخصیتهای سه نسل جوانان، میان سالان و سالمندان در این سریال ها مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه حاضر نشان می دهد که تلویزیون و سریالهای ایرانی آن بر الگوی تفاهمی در روابط بین نسلها در جامعه تاکید داشته و الگوی غالب بازنمایی شده توسط آن الگوی تفاهمی است در حالیکه مطالعات نشان می دهد که الگوی غالب دیگری روابط بین نسلی در جامعه امروز ایران وجود دارد.
ارزشهای بازنمایی شده در این سریالها در چهار دسته اصلی ارزشهای فرهنگی - اجتماعی، ارزشهای مذهبی، ارزشهای اقتصادی و ارزشهای قانونی مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که به طور کلی شخصیتهای مونث تفاوت چندانی در منظومه ارزشی خویش به تفکیک دوره زندگی و نسلهای بازنمایی شده، نشان نمی دهند فقط در مورد ارزشهای اقتصادی تفاوتهای مشاهده شد. در حالی که شخصیتهای مذکر دارای تفاوتهایی در منظومه ارزشی خویش به تفکیک دوره زندگی هستند. به گونه ای که آنها در دوره جوانی کمتر به ارزشهای اقتصادی بها می دهند در حالیکه شخصیتهای سالمند این سریالها بیشتر به ثروت توجه می کردند. جوانها اخلاقی تر ولی بی دین تر نشان داده شده بودند.
همچنین سریالهای مورد مطالعه از منظر چگونگی روابط قدرت نیز بررسی شد. یافته ها نشان می دهد که به طور کلی رابطه سلطه جویانه بیشتر از رابطه سلطه پذیر به ثبت رسیده است. سلطه پذیری درون نسلی جوانان حداقل موارد ثبت شده است. تلاش میانسالان مونث برای برقراری رابطه سلطه جویانه درون نسلی بیشتر از جوانان است. میانسالان مذکر بیشترین رابطه سلطه جویانه درون نسلی را داشته اند به طوری که بیش از یک سوم روابط آنان رابطه سلطه جویانه بوده است.کلیدواژگان: روابط نسلی، تلویزیون، الگوهای بین نسلی، سریالهای تلویزیونی، توافق نسلی، تعارض نسلی

 
 
Title:

Study of the Intergenerational Relationships Models in TV Serials: A Case Study of Iranian Serials Broadcasted During Year 1385 from Channel 1 and 3Abstract:

In the fast changing today's world, mass media in general and television in particular play a special role in introducing norms and values to the society. Actually they considered as a powerful means of model sending to a given society. TV programs are not only a mirror for reflecting and representing the existing condition of a given society but also there could act as a source for behavioural model for the member of that society. Especially when the viewer finds similarities between himself and characters illustrated in these programs. Iranian serials broad casted in national television can be consider as a tool for reflecting the existing condition of a given society but also there could act as a source for behavioural model for the member of the society as well. Due to duel role of television as an reflecting mirror (of behaviors, social models and values) and as an effecting factor (on the society which in long term cause changes in value system of the society) it is very essential and important to evaluate and study the massages send to the Iranian home by television. Among the various television programs, due to more similarity with viewers life and most possibility of modeling as well as indirect massage sending, its Iranian serials, selected for this study.
The objective of present study is to survey of representation of intergenerational relationship models in the Iranian serials in national television. The universe of this study contains serial broadcasted during year 1385 (2006) from channel 1 (national network) and channel 3(youth channel) which selected purposefully. Four serials (each channel 2) with socio- family genre were studied. Content analysis applied as the methodology. Manner of illustrating the intergenerational relationships, values of each generation (youth, middle age and aged characters), power base relations, and methods of relationships i.e. verbal as well as non verbal were studied in the selected serials. Three types of intergenerational relationships including solidarity, difference and gap were identified and studied. The present study indicates that the television and its Iranian serials were emphases on solidarity model of intergenerational relationships in the society and the majority of the represented model by television is the solidarity model. While the different studies indicates that there are other dominant intergenerational model exist in the today's' society of Iran.
Represented values in these serials classified into four main categories of socio- cultural values, religious values, economic values and law values. Finding shows that generally female characters did not illustrate much difference in their value universes among their different age group. Only in economical values some differences were observed. While male characters illustrate differences in their value system by the different life period. In such a way that male young characters had less attention to economic values while aged characters of these serials had more attention to wealth. Young male characters were obeys more moral values but they were less religious.
These serials were also studied on the base of condition and type of power relationships. Finding indicates that generally the authoritarian relationships were most recorded than subdual relationships among different characters. Among the young characters subdual relationships were least number that recorded. Middle age female characters had more effort for establishing authoritarian relationships. Male middle age had recorded most within generational authoritarian relationships in such a way that one third of their relationships were recorded in this category.Keyword(s): Intergeneraional relationships, TV, Intergenerational Models, TV. Serials, Intergenerational Solidarity, Intergenerational Gap