برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

پژوهشی حذف کادمیم از فاضلاب های کشاورزی با استفاده از باگاسگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: گروه تخصصی شیمی و مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
علیپور تراب شیرین (مسئول طرح)
پرهام هوشنگ (همکار طرح)
گل محمدی حامد (همکار طرح)
نقدی آذر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

در این مطالعه کارآیی باگاس به عنوان جاذب در حذف یون کادمیم (II) از محیط آبی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین شرایط مختلف از قبیل pH ، دما ، حجم محلول آزمایشی، وزن باگاس، قطر ذرات باگاس، زمان مبادله و غیره بررسی شده و شرایط بهینه انتخاب گردید. در 6= pHدرصد جذب یونهای کادمیم (II) بیش از %95 است. سرعت مبادله بسیار عالی بوده و حتی نسبت به مبادله کننده های یونی کلاسیک دارای برتری است. از سوی دیگر باگاس قادر به حذف فلزات سنگین در حد ppm و بالاتر است. نتایج جذب روی باگاس به وسیله دو مدل فرندلیچ و لانگمویر مورد تحلیل قرار گرفت. مقادیر جذب در مدل لانگمویر نسبت به مدل فرندلیچ بهتر صدق میکند.کلیدواژگان: جذب سطحی، باگاس، فلزات سنگین، کادمیم، فاضلاب

 
 
Title:

Removal of cadmium from agriculture wastewater using bagasseAbstract:

In this study, efficiency of sugar cane Baggass in removal of cadmium (II) from aqueous media was investigated. Different experimental conditions such as pH, temperature, bagass weight, particle size , exchange time and etc were studied and optimum conditions were selected. At pH=6 Cd (II) ions have recovery over than 95%. Exchange speed is very good and has preference over classical exchangers. Also, it is able to eliminate heavy metal in ppm Level and Higher. Adsorption data on baggass follows both the freundlich and langmuir models.The data are better fitted by the langmuir isotherm as compaired to Freundlich model.Keyword(s): adsorption, Bagasse, Heavy Metal, cadmium, Waste Water