برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اعتبارسنجی نسخه فارسی پرسشنامه های FABQ و SF-12گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: سلامت روان

پژوهشگران: 
منتظری علی (مسئول طرح)
موسوی سیدجواد (همکار طرح)
پرنیانپور محمد (همکار طرح)
عابدی محسن (همکار طرح)
مبینی بهرام (همکار طرح)
مهدیان حسین (همکار طرح)
امیدواری سپیده (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

پرسشنامه های The Fear Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ) وThe Short Form Health Survey-12 (SF-12) به ترتیب از معتبرترین ابزارهای اندازه گیری و ارزیابی دیدگاه های اجتنابی ناشی از درد و کیفیت زندگی در بیماران هستند. اهداف این تحقیق عبارت بودند از:
1) ترجمه و تطبیق پرسشنامه
FABQ به زبان فارسی و تعیین پایایی (reliability) و اعتبار(validity) نسخه فارسی آن
2) تعیین اعتبار ساختاری و پایایی نسخه فارسی
پرسشنامهThe Short Form Health Survery-12 (SF-12)
این مطالعه از نوع مطالعات متدولوژیک (بررسی آزمون) بود که با استفاده از پرسشنامه های مختلف بر روی بیماران مبتلا به کمردرد انجام شد. مراحل انجام کار به ترتیب زیر بود:
الف) ابتدا نسخه فارسی پرسشنامه ها در پنج مرحله به شرح زیر انجام شد.
1) پرسشنامه :FABQ
1-1) ترجمه پرسشنامه به زبان فارسی توسط دو مترجم حرفه ای
2-1) تحلیل و ترکیب ترجمه های فارسی بدست آمده جهت دستیابی به یک نسخه واحد مورد توافق برای مراحل بعدی
3-1)
:Back Translation برگردان مجدد ترجمه فارسی به زبان انگلیسی توسط دو مترجم حرفه ای دیگر
4-1) تبادل نظر با افراد صاحب نظر و در نهایت تهیه نسخه فارسی پرسشنامه ها
5-1) تعیین اعتبار صوری که در این مرحله نسخه فارسی پرسشنامه توسط 50 بیمار در سنین و سطوح اجتماعی و شغلی مختلف تکمیل شد و نقطه نظرات آنها در مورد جملات و سووالات پرسشنامه ها جمع آوری و در نسخه فارسی پرسشنامه ها لحاظ شد
.
2) پرسشنامه
:SF-12 پرسشنامه SF-12 از گونه فارسی پرسشنامه SF-36 استخراج شده و در مطالعه حاضر به کار برده شد.
ب) روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه های FABQ و:SF-12
1) تعیین اعتبار محتوائی(Content Validity) : به این منظور نظرات متخصصان رشته های مختلف علوم پزشکی در مورد نسخه فارسی پرسشنامه ها جمع آوری شد.
2) تعیین اعتبار ساختاری
(Construct Validity) : در مورد پرسشنامهFABQ ، ارتباط مقادیر بدست آمده از نسخه فارسی این پرسشنامه با مقادیر بدست آمده از پرسشنامه های Oswestry Disability Index (ODI)، SF-12،Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) و درد (VAS) مورد آزمون قرار گرفت. برای تعیین اعتبار ساختاری پرسشنامه SF-12، ارتباط مقادیر بدست آمده از نسخه فارسی این پرسشنامه با مقادیر بدست آمده از پرسشنامه های ODI،HADS و درد مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور 200 بیمار مبتلا به کمردرد در این مرحله مورد بررسی قرار گرفتند.
3) تعیین پایائی نسخه فارسی پرسشنامه های
FABQ و SF-12: به این منظور 30 بیمار نسخه فارسی پرسشنامه FABQ و SF-12 را در دو نوبت و با فاصله زمانی 48 ساعت تکمیل کردند. علاوه بر انجام آزمون پایائی، ثبات درونی (Internal Consistency) پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفا- کرونباخ بررسی شد.
با استفاده از آزمون Intraclass Correlation Coefficient (ICC) و آلفا- کرونباخ پایائی و ثبات درونی هر دو پرسشنامه در حد مطلوب بدست آمد. ضریب همبستگی پیرسون بین بخش های جسمانی و شغلی پرسشنامه FABQ و نمره کلی پرسشنامه ODI، نمره اضطراب و افسردگی پرسشنامه HADS و شدت درد در "روز مطالعه و یک هفته قبل" مثبت و در جهت مورد انتظار بدست آمد (P<0.001). ضریب همبستگی پیرسون بین بخش های پرسشنامه FABQ و خرده سنجش های پرسشنامه SF-12 نیز منفی و در جهت مورد انتظار بود .(P<0.001) همچنین بین خرده سنجش های پرسشنامه SF-12 با میزان ناتوانی اندازه گیری شده پرسشنامه ODI، نمره اضطراب و افسردگی پرسشنامه HADS و شدت درد در "روز مطالعه و یک هفته قبل" همبستگی منفی در جهت مورد انتظار مشاهده شد (P<0.001).
بر اساس نتایج نسخه فارسی پرسشنامه های
FABQ و SF-12، از اعتبار و پایایی علمی مناسبی برای اندازه گیری دیدگاه های اجتنابی ناشی از درد و کیفیت زندگی در بیماران فارسی زبان مبتلا به کمردرد برخوردار هستند. با توجه به نتایج این تحقیق استفاده از این دو پرسشنامه در تحقیقات بالینی جهت تعیین دیدگاه های اجتنابی ناشی از درد و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به کمردرد در مراکز درمانی پزشکی، توانبخشی و جراحی جهت ارزیابی درمان های صورت گرفته و در نهایت استانداردسازی وضعیت سلامت بیماران پیشنهاد می شود.کلیدواژگان: FABQ ،SF-12، اعتبارسنجی

 
 
Title:

Translation and validation study of the Iranian versions of Fear Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ) and the Short Form Health Survey-12 SF-12Abstract:

The Fear Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ) and The Short Form Health Survey-12 (SF-12) are standard measures that are widely used to evaluate the pain-related avoidance views and quality of life in patients.
The objectives of this study were defined as follow:
1. Psychometric properties of the Iranian version of the FABQ
2. Psychometric properties of the SF-12 questionnaire
This methodological study was carried out on patients with low back pain using different questionnaires as follow:
A) Preparing the Iranian versions of questionnaires in five steps:
1. FABQ instrument:
1-1. Translation of the questionnaire into Persian by two expert translators
1-2. Synthesis of the translated questionnaires into one
1-3. Back-translation of the Persian copy into English by an independent expert translator
1-4. Consultant with experts and consolidating the final version of the Iranian version
1-5. Appraising the face validity of the questionnaire in 50 patients in different social classes. Their points of views regarding the items were implemented in the final version of the Iranian questionnaire.
B) Psychometric properties of the Questionnaires
1. Content validity: the expert views in different medical sciences fields were gathered.
2. Construct validity: The correlations between FABQ and Oswestry Disability Index (ODI), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Pain (VAS) and SF-12 scales were investigated in 200 patients with low back pain. The correlations between SF-12 scales and ODI, HADS and VAS were examined as well.
3. Reliability: The instruments were completed by 30 patients in 2 rounds with a 24 hours interval. The internal consistency was examined by Cronbachs ? coefficient.
The results of Intra-class Correlation Coefficient (ICC) and ? Cronbachs coefficients were satisfactory in both instrument. The Pearson correlation between the "physical and job: scales of the BABQ and ODI, HADS and pain intensity (in the day of study and an earlier week showed positive associations in the expected directions (P<0.001). There were negative correlations between FABQ and SF-12 scales that all were significant (P<0.001). In addition the SF-12 scale scores and the disability of the ODI questionnaire, HADS scores and pain intensity (in the day of study and one earlier week) were negatively correlated indicating the adverse relation between the scale scores of the studied questionnaires.
The findings indicated that the Iranian versions of the FABQ and SF-12 instruments are reliable and valid measures in assessing the pain-related avoidance beliefs and quality of life in low back pain patients. Both instruments can be employed by researchers in medical, surgical and rehabilitation settings in order to evaluate the efficiency of treatments.Keyword(s): Validation study, FABQ, SF-12