برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی خواص آنتی اکسیدانی گلبرگ زعفرانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: کشاورزی و منابع طبیعی

پژوهشگران: 
تجلی فائزه (مسئول طرح)
همتی کاخکی عباس (همکار طرح)
گازرانی سمانه (همکار طرح)
خاتمی راد مهشید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

امروزه فواید مواد آنتی اکسیدانی در پیشگیری از بیماری های قلبی، کاهش آسیب مغز و چشم ها مورد توجه بسیار قرار گرفته است و تعدد تحقیقات بر روی منابع گیاهی غنی از این مواد نشان دهنده اهمیت آن می باشد. این پژوهش با هدف یافتن یک منبع آنتی اکسیدانی طبیعی با کاربرد صنایع غذایی به منظور حفظ کیفیت و افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی در پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی مشهد انجام شد. در این تحقیق میزان خواص آنتی اکسیدانی گلبرگ زعفران با استفاده از روش DPPH در طول موج 517 نانومتر، در غلظتهای 50،100، 150، 100، 200، 250، 300، 350، 400، 450، 500، 550، 600، 650 و 700 میکروگرم در میلی لیتر و در سه تکرار تعیین گردید. در مجموع گلبرگ زعفران یک منبع آنتی اکسیدان طبیعی و سهل الوصول بوده که غلظت 300 میکروگرم در میلی لیتر عصاره آن بیشترین درصد بازدارندگی را دارد. ترکیبات پلی فنولی عصاره گلبرگ زعفران نیز در طول موج 756 نامنومتر معادل 9.81 میکروگرم در میلی لیتر تعیین شد. فعالیت آنتی اکسیدانی نمونه های گلبرگ زعفران، BHT و کنترل در فواصل زمانی 6 و 12 ساعت در سیستم مدل اسید لینولئیک، در طول موج 500 نانومتر اندازه گیری گردید. در این بررسی مشخص گردید درصد جذب کنترل و گلبرگ در طول زمان تا غلظت 300 میکروگرم در میلی لیتر، افزایش می یابد. طبق نتایج حاصل از این طرح، گلبرگ زعفران می تواند بعنوان یک منبع غنی از ترکیبات فانکشنال و ضدرادیکالی در صنایع غذایی و حفظ کیفیت آن و ضدسرطانی در تولید دارو استفاده شود.کلیدواژگان: گلبرگ زعفران، DPPH، آنتی اکسیدانی، پلی فنولی، سیستم اسید لینولئیک، ضدرادیکالی

 
 
Title:

Evaluation of antioxidant activity of saffron petalAbstract:

Nowadays, the advantages of antioxidants in preventing of heart diseases, brain and eyes harms are very significant and accumulation numerous researches on the herbal sources indicate their importances. This research is administered for discovering a new natural antioxidant source in the Food Science and Technology Research Institute, ACECR-Mashad Branch that maintains food quality and increases its shelf life. In this study, antioxidant activity of saffron petal is examed with DPPH method in ,517nm, concentrations of 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 and 700 ppm and triplicate (n=3). Altogether, saffron petal is a natural and easy-to-accede antioxidant source which have a high preventing effect in 300 ppm. Polyphenolic compounds of saffron petal extract was determinated 9, 18 ppm in 765 nm. Antioxidant activity of BHT, saffron petal and control samples were measured in the linoleic acid system at every 6 and 12 hours in 500 nm. In this research, the absorption percent of saffron extract and control sample increased with accretion time. Regarding to the results of this research, saffron petal can be used as a rich source of functional and antiradical compound in food and maintenance of its quality and anti-cancer drugs production.Keyword(s): DPPH, antiradical activity, radical scavenging activity, linoleic acid system, polyphenol compounds