برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه نرم افزار پیش بینی رفتار مکانیکی پارچه های تاری ـ پودی بر اساس پارامترهای موثرگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی امیرکبیر 

گروه پژوهشی: فنی و مهندسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهار 1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66950981-66465392-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ساختمان جهاددانشگاهی
 

چکیده:

در این طرح تحقیقاتی، با استناد به مطالعات انجام شده بر روی خواص کششی پارچه های تاری ـ پودی تمرکز گردید. در این مرحله، مدل های مختلف ارایه شده در خصوص مدول اولیه پارچه ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت تا مناسب ترین آنها جهت اصلاح و پایه گذاری نرم افزار، مورد استفاده قرار گیرد
با انتخاب مدل لیف و اصلاح آن، نرم افزار
TAP-Tex به منظور پیش بینی رفتار کششی پارچه های تاری ـ پودی با استفاده از نرم افزار Delphi تهیه گردید. این نرم افزار قادر است با دریافت نمره و تاب نخ های تار و پود و تراکم تاری و پودی، پارامترهایی نظیر زاویه بافت، طول نخ در واحد بافت، مدول اولیه پارچه و... را ارایه می کند. سپس جهت ارزیابی عملکرد و مقایسه آن با سایر مدل ها، مدول اولیه به دست آمده از نرم افزار و مدل لیف با مدول اولیه شش گروه پارچه تولیدشده، مقایسه گردید. ضریب همبستگی نتایج نرم افزار با نتایج تجربی حدود 0.53 درصد و این مقدار برای مدل لیف حدود 0.46 درصد است.
بررسی ها نشان دهنده آن است که نرم افزار تهیه شده علاوه بر ارایه نتایجی با ضریب همبستگی بالاتر در مقایسه با سایر مدل ها، مدول اولیه پارچه را به صورت کاملا تئوری، محاسبه می نماید.کلیدواژگان: رفتار مکانیکی، پارچه های تاری - پودی، پارامترهای موثر، پیش بینی

 
 
Title:

Providing the Software for Predict ivy Mechanical properties of Woven Fabrics Base on Effective ParametersAbstract:

In the present research, base on result of first phase, we concentrated on tensile properties of  woven fabrics. In this stage, different issued model of initial modulus of woven fabrics have been studied to use for correcting the model and providing the software.
By selecting the Leaf’s model and amending it, the TAP-Tex software has been provided, using the DelPHI software. The TAP-Tex software is able to issue the geometrical parameters of plain woven fabrics such as weave angle, modular length and etc. Also it can predict the initial modulus of mentioned fabrics.
In order to assessing the performance of this software, obtained result of it was compared with Leaf’s model. The investigations showed that the correlation coefficient of the result of software with experimental result is more than that of Leaf’s model.Keyword(s): Mechanical behavior, woven fabrics, affective parameters, prediction