برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

جمع آوری و ارزیابی ژرم پلاسم خربزه های بومی استان سمنانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان سمنان 

گروه پژوهشی: کشاورزی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3337279-3337139-0231

نشانی سازمان مجری: سمنان، میدان کوثر، بلوار دانشگاه، جهاددانشگاهی استان سمنان
 

چکیده:

حفاظت و استفاده از منابع ژنتیکی گیاهی برای بقا و بهبود تولیدات زراعی ضروری می باشد و به عنوان نیاز اساسی در توسعه پایدار و کاهش فقر محسوب می شود. توده های بومی محصولات مختلف و خویشاوندان وحشی آنها، بخش اعظم نمونه های گیاهی ارزنده فلور هر کشور را تشکیل می دهند. این توده ها به دلیل سازگاری که طی دوران بسیار طولانی با شرایط محیطی پیدا کرده اند حاوی ژنهای بسیار ارزنده مانند مقاومت به تنش های محیطی مثل خشکی، شوری، سرما، گرما و نیز مقاومت در برابر آفات و بیماریها هستند. تمایل به حذف تنوع ژنتیکی در توده های بومی، واریته های سازگار به نیازهای غیرقابل پیش بینی آینده را به خطر می اندازد. بنابراین حفظ و نگهداری ذخایر توارثی ضروری می باشد. یکی از خانواده های گیاهی که به شدت در معرض فرسایش شدید ژنتیکی قرار دارد گیاهان خانواده کدوئیان و سبزیجات است .در این راستا تحقیق حاضر به منظور شناسایی و بررسی خصوصیات خربزه های بومی استان سمنان به اجرا درآمد.
در این تحقیق 13 توده بومی از خربزه های مناطق مختلف استان سمنان شناسایی و جمع آوری شد و از لحاظ هفت صفت شامل: وزن هزار دانه، نسبت طول به عرض بذر، طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن ماده خشک تولید شده، سرعت و درصد جوانه زنی در قالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که بین توده ها از لحاظ تمام صفات مورد بررسی در سطح یک درصد تفاوت معنی داری وجود دارد. بر اساس نتایج تجزیه کلاستر توده های مورد بررسی در پنج گروه متفاوت قرار گرفتند. همچنین تجزیه به مولفه های اصلی نیز گروه بندی توده ها در پنج گروه مختلف را مورد تایید قرار داد
.کلیدواژگان: خربزه ئیان، ذخایر ژنتیکی، توده های بومی

 
 
Title:

Germplasm collection and investigation of cucumis melon landeraces in semnanAbstract:

Conservation and use of plant genetic resources is essential for survival and improve agricultural production and is considered as basic needs in sustainable development and decreasing of poverty landreace of different products and their wild relatives form the most valuable specimens of plant flora in each country. These masses due to adoption that for a long time with environmental conditions, contains very valuable genes, such as resistance to environmental stresses such as drought, salinity, cold, heat and resistance to pests and diseases. Tendency to remove genetic variation in landrace, varieties compatible to the needs of pre impossible to predict future risk. Therefore, preservation and storage of inheritance reserves is essentional. One of plant families that severly exposed genetic erosion is mlons and vegetables. In this regard, present study to identifying and reviewing features of native melon of Semnan province was carried out.
In this study, 13 melon landraces from different regions in Semnan Province were identified and collected, and in Term seven attributes, including: 1000 grain weight, length to width ratio of seeds, radicle length, shoot length, dry matter weight, speed and percent of germination in a completely randomized design was evaluated. The results showed that among the masses of all traits at the level of one percent difference is significant. according to results of Cluster masses put in five different groups. The principal component analysis to the masses grouped in five different groups confirmed.Keyword(s): melon, genetic resources, landreace