برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

«تکثیر آلوئه از طریق کشت بافت» in vitroگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: پژوهشی اکولوژی و سیستماتیک گیاهی

پژوهشگران: 
حسینی رامین (مسئول طرح)
پارسا میترا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه مقاله
ارائه گزارش نهایی.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

گیاه صبرزرد مشهور به آلوئه ورا با نام علمی Aloe vera L. syn  Aloe barbadensis Mill.یکی از گیاهانی است که در چند سال اخیر کاربرد فراوانی در زمینه آرایشی، بهداشتی، دارویی دارد.
اخیرا،
FDA، استفاده از آلوئه ورا را در درمان ایدز تایید کرده است. تکثیر متداول این گیاه با جدا کردن پاجوش و یا کشت بذر در خاک انجام می شود. استفاده از هر دوی این روشها، مناسب نیست. تلاشهای بسیاری برای تکثیر مناسب و سریعتر این گیاه صورت گرفته است. در این پژوهش ما از گیاه آلوئه ورایی که در جنوب ایران تکثیر می شوند، استفاده نمودیم. نمونه های مریستمی و برگی به عنوان ریزنمونه بکار برده شدند و در محیط کشت MS  با تنظیم کننده های رشدی متفاوت کشت شدند. در کل، 50 تیمار هورمونی، آزمایش شدند. هیچ رشدی در ریزنمونه های برگی مشاهده نشد. 60 روز پس از کشت، ریزنمونه های مریستمی تنها در محیط کشت +0.1mg/L IAA 1mg/L Kin، رشد و بطور میانگین، 8 پاجوش مشاهده گردید. تشکیل ریشه و انتقال گیاهچه های تولید شده به خاک در دست اقدام است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Aloe vera L. syn. A. barbadensis Mill. is a plant with different applications in medicine and cosmetics. Recently one of its derivitives has been approved by the FDA to be tested on AIDS virus. Traditonal propagation of this plant is done by seperating offshoots grown on the axils of the source plant or planting seeds in the soil. Both ways have disadvantages. Different attempts have been made for a faster and more efficient propagation protocol. In this research we used Aloe vera plants grown in southern Iran. Leaf and meristem explants were used as explants and cultured on MS medium containing different combinations of growth regulators. In total 50 media were examined. No propagation occurred in the leaf explants. After 60 days of culture, in meristem explants only one medium containing 1 mg/L Kin and 0.1 mg/L IAA, in average, 8 offshoots emerged. Root formation and transfer of the produced plantlets to soil is under way.Keyword(s):