نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی استفاده از ماده هیدروژل در میزان کارآیی و رشد کمی و کیفی درختان در جنگلکاری های شهرستان سمنان (به منظور جلوگیری از پیشروی کویر)گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان سمنان 

گروه پژوهشی: کشاورزی

پژوهشگران: 
تولیت سیدمجید (مسئول طرح)
نظری نعمت اله (همکار طرح)
قربانی مشگین محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3337279-3337139-0231

نشانی سازمان مجری: سمنان، میدان کوثر، بلوار دانشگاه، جهاددانشگاهی استان سمنان
 

چکیده:

هیدروژل به عنوان جاذب آب در خاک به کار می رود. سوپر جاذب تا 400 برابر وزن خود آب جذب نموده و میتواند 95% آن را در دسترس گیاه قرار دهد. این آزمایش برای بررسی تاثیر کاربرد میزان های مختلف هیدروژل بر روی برخی از صفات رشد سه گیاه اقاقیای معمولی (Robinia pseudoacacia)، تاغ(Haloxylon Persicum) و کاج تهران (Pinus eldarica) در قالب آزمایشات فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی طی سه سال متوالی (از سال 1385 تا 1388) انجام شد. نتایج نشان داد که درصد شادابی، ارتفاع، قطرتاج پوشش، طی سال های آزمایش در گیاه کاج و اقاقیا با افزایش میزان هیدروژل کاهش یافت ولی در گیاه تاغ کاربرد هیدروژل بطور معنی داری سبب افزایش این سه صفت شد. این نکته قابل ذکر است که در تمام سال ها درصد شادابی گیاه کاج بطور محسوسی از دو گونه دیگر بیشتر بود.
علاوه بر این نتایج نشان داد که با افزایش میزان هیدروژل، قطر ساقه کاج طی سال های آزمایش کاهش یافت و در گیاه اقاقیا تقریبا ثابت ماند ولی در گیاه تاغ افزایش هیدروژل سبب افزایش قطر ساقه شد.
در گیاه تاغ بین اثر کاربرد دو مقدار هیدروژل (50 و 100 گرم هیدروژل در 10 لیتر آب) بر صفت قطر تاج پوشش تفاوتی دیده نشد.
با افزایش میزان هیدروژل، درصد زنده مانی اقاقیا و کاج طی سال های آزمایش کاهش نشان داد ولی در گیاه تاغ افزایش میزان هیدروژل در خاک سبب افزایش درصد زنده مانی شد. لازم به ذکر است در تمام سال ها درصد زنده مانی گیاه اقاقیا بطور محسوسی از دو گونه دیگر بیشتر بود. درصد زنده مانی گیاه کاج با تیمار 100 (گرم) هیدروژل افزایش معنی داری نسبت به 50 (گرم) هیدروژل داشت
.
با توجه به نتایج بدست آمده بنظر می رسد که در شرایط اقلیمی سمنان، گیاه اقاقیا بیشترین درصد زنده مانی، ارتفاع ، قطر ساقه و قطر تاج پوشش را دارا می باشد و با اینکه از نظر میزان شادابی چندان در سطح بالایی قرار ندارد ولی درصد گیاهان مرده آن (
%18.5) از بقیه گیاهان مورد آزمایش کمتر است.
در گیاه تاغ افزایش کاربرد هیدروژل سبب افزایش میزان شادابی، افزایش ارتفاع، افزایش قطر ساقه و افزایش درصد زنده مانی و افزایش قطر تاج پوشش در این گیاه می شود. بنابراین گیاه اقاقیا بر اساس این نتایج بهترین گیاه برای کشت در منطقه سمنان است و در صورت استفاده از هیدروژل گیاه تاغ پاسخ مناسبتری (مثبت) نسبت به دو گونه دیگر از خود نشان خواهد داد
.هیدروژل، اقاقیا، کاج، تاغ، درصد شادابی، ارتفاع ساقه، قطر ساقه، درصد زنده مانی و قطر تاج پوشش

 
 
Title:

Investigation of Hydrogel application in performance and qualitive and quantitive growth of trees in Semnan city (In order to prevent desertification)Abstract:

Hydrogel is used as water absorbent in soil. The super absorbent can absorb water about 400 times of its weitgh and can deliver about 95% to a plant. In this study the effect of various amount of hydrogel on growth characteristics of an Acacia (Robinia pseudoacacia), Pine (Pinus eldarica) and Bunge (Haloxylon Persicum) was experimented. The experiment was a factorial one with completcly randomized design which lasted for 3 years from 2006 to 2009.
Hydrogel application significantly incaresed freshness percent, hight and canopy diameter in bunge, however increasing additions at hydrogel decreased these 3 characterestis in acacia and pine during 3 years of experiment. It should be mentioned that during experiment time freshness percent in Pine was significantly higher than two other spicies. While increasing hydrojel additions did not cause any change in Acacia’s stem diameter, it incrased stem diameter in Bunge and decreased stem diameter in Pine. Application of two hydrogel concentrations on Bunge plant did not have any significant effect on canopy diameter.
Survival of Acacia and Pine decreased by increase of hydrojel in soil. Although increasing hydrojel in soil lead to increase in survival in Bunge plant. During 3 years at experiment, survival percentage of Acacia was significantly more than two other species. Treatment with 100gr hydrogel increased Pine survival significantly in comparesion to 50gr hydrogel treatment. According to the findings, it seemed that Acasia has the highest percentage of survival, hight, stem and capony diameter in Semnan’ climate.
Although freshness is not too high, but percentage of dead plants (18.5%) is less than Pine and Bungue. Increasing hydrojel lead to increase in freshness, hight, stem and capony diameter and survival in Bungue plant. Therefore the findings showed that Acasia is the most appropriate plant for planting in Semnan district, and if hydrojel is used. Bunge pland would be more appropriate than other two spiecies.Keyword(s): Hydrogel, Pine, Haloxylon Persicum, Acacia, Freshness percent, Hight stem, Canopy diameter, Stem diameter, Survival