برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مشکلات کالبدی مجتمع های مسکونی و ارایه راه حل مطلوبگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: برنامه ریزی شهری

پژوهشگران: 
انصاری مجتبی (مسئول طرح)
بمانیان محمدرضا (همکار طرح)
رازانی اسد (همکار طرح)
صارمی حمیدرضا (همکار طرح)
رضایی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

مسکن یکی از نیازهای اساسی و اولیه انسان را تشکیل می دهد، در سده اخیر در پی تشدید افزایش جمعیت، با تقاضای وسیع مردم برای سکونت و تغییرات عمده ای در ابعاد کالبدی فضاهای مسکونی مواجه بوده ایم.
از طرفی نیز با توجه به پیچیدگیهای خاصی که فضاهای مسکونی دارند و در شرایط حاضر احداث اینگونه فضاها بدون توجه به مسایل کالبدی آن خصوصا در شهرها بشدت ادامه دارد که مشکلاتی را در رابطه بااستفاده از این گونه فضاها ایجاد نموده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):