برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استخراج و مقایسه متغیر کانونی در نظریه های عدالت با تاکید بر نظریه اسلامگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: علوم انسانی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و مطالعات میان رشته ای و با استفاده از آیات و روایات و مطالعه تجارب متفکران و صاحبنظران قدیم و جدید، سعی شد تا ضمن اثبات امکان استخراج نظریه عدالت اسلامی، ابعاد گوناگون متغیر کانونی در نظریه عدالت اسلامی را تبیین نموده و قدرت رقابتی آن را با سایر نظریات مطرح در حوزة مطالعات عدالت روشن نماییم.کلیدواژگان: عدالت، متغیر کانونی، نظریه های عدالت، اسلام

 
 
Title:

(Finding and Comparative Focal Variable in Justice Theories (with Emphesis on Islamic TheoryAbstract:

This research is going to represent a proof of production likelihood of Islamic Justice theory and various characteristics of focal variable in that theory. Moreover, we try to show competitive power of Islamic Justice theory with other existing ones in this field.
The research is developed mainly in analytical, descriptive method of inter displinary studies verses and thinkers experiences.Keyword(s): Justice, Focal variable, Justice Islam theory