برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه نقشه جامع منابع آب سطحی و شبکه هیدروگرافی استان کرمانشاه با استفاده از اطلاعات رقومی و عکس های هواییگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: پژوهشی هیدرولیک و منابع آب

پژوهشگران: 
حصادی همایون (مسئول طرح)
حدیدی مسلم (همکار طرح)
آتش زر منوچهر (همکار طرح)
پارسایی تبار الهام (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

آب یکی از مهم ترین منابع زیست محیطی است، آب به عنوان یک جزء کلیدی در بسیاری از طرح های مدیریت منابع آب، آبخیزداری، منابع طبیعی و ... مطالعه و بررسی می گردد. تاثیرات این عنصر حیاتی که می تواند سطح کره زمین را دچار تغییر کند، سبب شده است توجه بشر بیش از پیش به آب معطوف گردد. بر همین مبنا، ارزیابی و تهیه نقشه کاربردی پراکنش منابع آب و به همین ترتیب سیستم هایی که این منابع در چارچوب آنها شکل گرفته اند، همواره مورد توجه دانشمندان علوم آب می باشد.
در این راستا، نقشه جامع منابع آب سطحی و شبکه آبراهه ای با استفاده از تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی در استان کرمانشاه تهیه گردید. به کارگیری ابزار ترکیبی و نسبتا جدید مانند
DEM حاصل از داده های رادار، تصاویر ماهواره های LANDSAT وIRS ، نقشه های توپوگرافی و تجزیه و تحلیل آنها به وسیله نرم افزارهای GIS و RS از خصوصیات اصلی این طرح می باشد. بنابراین، نقشه تهیه شده، دقیق تر و کامل تر از گذشته بوده و به راحتی قابلیت به روز رسانی را دارد. بر طبق مراحل دیده شده در این طرح، نقشه های چشمه ها، قنوات، سرآب ها، ایستگاه های آب سنجی و اقلیم شناسی و شبکه آبراهه ای استان تهیه گردید. در چارچوب اهداف طرح، مطالعه ای در خصوص ارتباط بین الگوهای شبکه آبراهه ای و سازندهای زمین شناسی با توجه به مرز حوزه های اصلی آبخیز استان انجام شد. نتیجه عمده حاصل از اجرای طرح، نشان دهنده وجود سازندهای کربناته و کارستیک به عنوان پتانسیل مناسب برای شکل گیری منابع آبی مانند چشمه ها و قنوات و سرآب هاست؛ این توان به برنامه ریزان و مجریان برای طراحی مناسب، برنامه ریزی و ارتقا توانایی در توسعه منابع آب در استان کمک می نماید که متاسفانه، توجه به این مهم تاکنون صورت نگرفته است. از طرف دیگر، کیفیت منابع آب سطحی و زیر زمینی به ویژه در دهه گذشته کاهش یافته است که این عارضه به خاطر آلاینده های به وجود آمده از استفاده بی رویه و بیش از حد زیست محیطی ایجاد گردیده است. در حال حاضر وضعیت منابع آب در شرایط بحرانی قرار دارد بنابراین ضروری است که در قوانین و مقررات و سیاستگذاری های بخش آب در کشور و استان کرمانشاه بازنگری اساسی صورت پذیرد؛ به نظر می رسد پاسخگویی مناسب به این شرایط باید به وسیله دولت و سازمان های مسوول به ویژه در بخش کشاورزی انجام گیرد.کلیدواژگان: شبکه هیدروگرافی، تصویر ماهواره ای، عکس هوایی، استان کرمانشاه، منابع آب

 
 
Title:

Prepare of surface water resources and drainage Network comprehensive map using satellite images And aerial photos in Kermanshah provinceAbstract:

Water is one of the most important resources on the our planet, it is a key part of surveys in many projects like water resources management، watershed management, natural resources and so on. Effects of this vital element that can change surface of the earth، has resulted human being pay attention to it more than past. In this way, water scientists have interested in evaluation and preparation the usable distribution map of water resources as well as the systems in which these resources are existed and formed.
By the above viewpoint, it has performed “prepare of surface water resources and drainage network comprehensive map using satellite images and aerial photos in Kermanshah province" project. Use of combined new tools like DEM that has prepared by RADAR data، LANDSAT and IRS satellite images, topographic maps and analyzing them by GIS and RS soft wares like GEOMATICA, ARCGIS, ERDAS and so on were main aspects of this project. Therefore, provided map is more precise and complete than past, and can update easily. In according to steps of project provided springs، qanats، hydrometry and climatology stations and drainage network maps. In frame of project objectives has conducted a survey on relationship between drainage network patterns and formation with pay attention to main watersheds border in Kermanshah province. One of the main results of project shows that there are major percent of water resources in Karst and carbonate formation. For the optimum management on water resources in Kermanshah province it needs to focus on Karst at the future. In addition to, quantity and quality of surface waters and rivers are decreasing specially in the last decade. It makes worried decreasing duration flow in important rivers like Qarasoo, Merek, Razavar … and degradation of aqua biodiversity. Absence of water resources usable database has caused unsuitable management of water resources in Kermanshah province.
Comparing between segments of stream azimuth and shaded relief model showed that there is close relatoin between valley lineaments and geology and lithology constructions of Zagros relief in studied field. Valley network shapes and patterns applied to represent geomorphologic structure of relief. As if, the effect of clear and hidden factors of earth was observable. Results show that distribution of geographical directions of waterways is subject to main axis of basins and symmetry and asymmetry in basins area. Another results of this research are discover the new patterns of location for waterways grid in related to linear valleys, linear zeniths, and linear fractures.Keyword(s):