برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین ماسبترین روش برآورد دقیق ساعتی نیاز آبی گیاه مرجع (چمن یا یونجه) در منطقه کرمان (در دست اجرا)گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: کشاورزی

پژوهشگران: 
بختیاری بهرام (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

جهت برنامه ریزی و مدیریت شبکه های آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک، نتایج این بررسی قابل استفاده برای کلیه مراکز وابسته به جهادکشاورزی و آب منطقه ای است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

با توجه به مشاهدات میدانی، به علت افزایش کوتاه مدت درجه حرارت و وزش گرم بادهای لحظه ای در مناطق خشک و نیمه خشک، سیستم گیاهی باید قادر به تامین آب لازم برای تبخیر و تعرق بسیار بالا باشد تا از سوختگی های لحظه ای آن جلوگیری شود. از آنجائی که در منطقه مورد بررسی به وفور شاهد تغییرات پارامترهای اقلیمی حتی به صورت ساعتی بوده ایم و آثار تخریبی این عوامل بر محصولات زراعی اجتناب ناپذیر بوده، لذا لازم است برآورد دقیقی از تبخیر و تعرق ساعتی گیاهان زراعی بشود. از این رو با بررسی دقیق پارامترهای دخیل اقلیمی و تاثیر آنها بر روش های مختلف تبخیر و تعرق، (پنمن- بلانی کریدل فائو 24- بلانی کریدل -SCSپنمن فائو 24- پنمن کیمبرلی- پنمن اصلاح شده- پنمن مانتیس ترکیبی- پنمن دقیق اصلاح شده فائو 24- تشعشع فائو 24- ماکینگ- پرستیلی تیلور- تورک- هارگریوزسامانی- تورنت وایت- جنسن هیز و غیره) روش های برآورد کوتاه مدت آب مصرفی گیاه بررسی شده است. معادلات فوق هر کدام دارای ضرایب مشخصی هستند و بعضا این ضرایب ممکن است تابعی از خصوصیات و پارامترهای اقلیمی منطقه باشند. لذا تلاش می گردد با مطالعه ضرایب ثابت نسبت و در نظر گرفتن معادله استاندارد پیشنهادی فائو 56 نسبت به کالیبراسیون این معادلات اقدام گردد و در نهایت بتوان تعدادی از مدل هایی را که قادر است میزان تبخیر و تعرق روزانه و یا حتی ساعتی را برآورد کند، ارائه نمود. در این مطالعه از اطلاعات اندازه گیری شده محلی استفاده شده و با توجه به اینکه مطالعه فوق در قالب شبکه CPM گروه پژوهشی مدیریت منابع آب جهاددانشگاهی کرمان به انجام رسید. در مطالعات بعدی تلاش خواهد گردید که نتایج این بررسی با داده های واقعی لایسیمتری واسنجی گردند و روش های مناسبی برای تعیین ضرایب ثابت معادلات در منطقه کرمان پیشنهاد شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):