برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی شرایط مناسب تولید کاروتنوئید با سلولهای مخمر Phaffia rhodozyma مولد آستاگزانتینگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی

پژوهشگران: 
احمدی علیرضا (مسئول طرح)
امین پرنیا (همکار طرح)
اسدی سوسن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

آستاگزانتین به عنوان مکمل غذایی در صنعت آبزی پروری طی 20 سال اخیر به طور چشم گیری استفاده شده است. مخمرPhaffia rhodozyma  تنها مخمر شناخته شده ای است که به طور همزمان هم آستاگزانتین تولید می کند و هم کربوهیدرات های ساده را متابولیز می نماید. در این پژوهش تاثیر ترکیبات محیطی (مانند منبع کربن و نیتروژن) و فاکتورهای محیطی ) pH اولیه، دما، حجم اولیه) بر رویPh. Rodozyma  در تولید آستاگزانتین بررسی شده است. مناسب ترین منبع کربن، نیتروژن، حجم اولیه، دما و pH اولیه جهت تولید آستاگزانتین، محیط GPYB در 20 درجه سانتی گراد و pH 6.0 می باشد. بهترین شرایط گرما گذاری (گلوکز 12g/L، مخلوط منبع نیتروژن شامل عصاره مخمر و پپتون 8g/L، حجم اولیه 30ml/500ml وpH  اولیه 6) تعیین گردید و بعد از 72 ساعت در شرایط بهینه بیشترین میزان آستاگزانتین حاصل شد.کلیدواژگان: آستاگزانتین، فافیا رودوزیما، مخمر، کاروتنوئید

 
 
Title:

Assess of Carotenoid Production Suitable Conditions by Astaxanthin producer Phaffia rhodozymaAbstract:

Astaxanthin is primarily used as a food supplement in the aquaculture industry, which over the past twenty years has experienced tremendous growth. The yeast Phaffia rhodozyma is the only known yeast that simultaneously produces the carotenoid pigment astaxanthin and metabolizes simple carbohydrates.
In this study the effect of medium components (carbon and nitrogen sources) and environmental factors (initial pH, temperature, and working volume) on biomass and astaxanthin production in Phaffia rhodozyma was investigated. The most suitable carbon, nitrogen, working volume, temperature, and initial pH for astaxanthin production were GPYB medium at 20oc, and pH 6.0, respectively. Subsequently, the optimum incubation conditions (Glucose 12 g/l, mixed nitrogen containing yeast extract and peptone 8g/l, working volume 30 ml/500ml, and initial pH 6.0) were determined. After 72h fermentation under the optimal incubation conditions, the maximum yield of astaxanthin was achieved.Keyword(s): Astaxanthin, Phaffia rhodozyma, yeast, carotenoid