برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی توده های روناس ایرانی به منظور شناسایی و انتخاب بهترین جمعیت های گیاهیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: کشاورزی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1389

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

چاپ مقاله در Scientia Horticulturae 2008; 116: 437


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

گیاه روناس (Rubia tinctorum) از گیاهان بومی ایران است که اهمیت خاصی در طب سنتی و صنایع رنگرزی دارد. آلیزارین ترکیب اصلی ریشه روناس در گیاه درمانی برای جلوگیری از تشکیل سنگ های کلسیمی استعمال می شود. همچنین ریشه روناس حاوی آنتراکینون هایی هستند که در تولید رنگ ها بطور گسترده کاربرد دارد. با توجه به ارزش گیاه روناس، 12 توده روناس ایران از مناطق جغرافیایی مختلف جمع آوری شد و تنوع ژنتیکی آنها به روش مورفولوژیکی و قیتوشیمیایی در فالب طرح بلوکهای کلمل تصادفی طی سال زراعی 81 و 82 در پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت.
میانگین مربعات صفات مورد مطالعه نشان داد که عامل سال، فقط بر صفات مورفولوژیک گیاه یعنی اندام هوایی و ریشه اثر معنی دار (در سطح
%1) داشته است. بیشترین میزان ماده موثره آلیزارین مربوط به توده های تربت جام (0.38 درصد) و زنجان (0.39 درصد) و کمترین آن مربوط به توده ساوه (0.17 درصد) بود. بررسی ساده بین صفات مورد ارزیابی نشان داد که هیچ گونه همبستگی معنی داری بین وجود نداشته است. همچنین به منظور بررسی تطابق پراکنش جغرافیایی با سایر خصوصیات مورد ارزیابی از روش تجزیه خوشه ای و تجزیه به مختصات اصلی استفاده گردید.کلیدواژگان: روناس، تنوع ،ارزیابی مرفولوژیکی و فیتوشیمیایی، آلیزارین

 
 
Title:

Physiological and Phytochemical Evaluation of Irainan Madder (Rubia tinctorum), in order to Identification and Selection of the best PopulationsAbstract:

Alizarin, a constituent of the madder roots, is employed in phytotherapy to prevent recurrences of calcium-containing stones. Madder roots, also contain anthraquinones that are important for using in dyes. In order to evaluate morphological and phytochemical diversity between 12 Iranian madder populations which were collected from different origins, a complete randomized block design experiment conducted along 2002-2003.
Results showed that year factor was only significant effect (p<1%) on morphological characters such as roots and aerial shoots yield. The most alizarine content ecotypes were Torbat jam (38%) and Zanjan (39%) and the less one was save with 17%. Simple correlation analysis did not show any correlation between evaluated characters. UPGMA method was used to compare geographical distribution and diversity evaluated.Keyword(s): Rubia tinctorum, Diversity, morphological and phytochemical Evaluation, Alizarin