برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی دوره های خشکسالی و تاثیر آن بر روی آب های سطحی دشت الشترگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان لرستان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
کرم پور مصطفی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3200347-0661

نشانی سازمان مجری: خرم آباد، میدان 22 بهمن، ابتدای شهرک جهادگران، نبش خیابان ملاصدرا، جهادانشگاهی لرستان
 

چکیده:

خشکسالی پدیده ای جهانی است که می تواند در همه جا رخ دهد و خسارت قابل توجهی به انسان و بوم سازه های طبیعی وارد آورد. بنابراین پژوهش و مطالعه در این زمینه بسیار ضروری می باشد. این تحقیق با هدف تعیین دوره های خشکسالی و شدت آن و نیز روند احتمالی خشکسالی ها برای پیش بینی آن و تعیین تاثیر خشکسالی ها بر آب های سطحی دشت الشتر انجام گرفت.
در این طرح مطالعاتی از شاخص تامین آب سطحی
(SWSI)، شاخص SPI، شاخص درصد نرمال و شاخص دهک ها استفاده شد و به خاطر محدودیت داده های اقلیمی از شاخص بالمر استفاده نگردید. برای تعیین دوره های خشکسالی تمام داده های مربوط به دبی رودخانه کهمان، از سال 1345 تا 1384، همچنین داده های بارش از ایستگاه های هواشناسی و باران سنجی که در اطراف و داخل محدوده مطالعاتی بود جمع آوری گردید. سپس با استفاده از شاخص های SWSI، درصد نرمال و دهک ها دوره های کم آبی رودخانه شناسایی شد، و با دوره های خشکسالی از سال 1335 تا 1384 در استان لرستان تطبیق داده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هر چند سال یکبار خشکسالی های نسبتا قوی در منطقه الشتر به وقوع پیوسته است. میانگین متحرک سه و هفت ساله دبی رودخانه کهمان و ایستگاه باران سنجی سراب سید علی یک دوره خشکسالی از سال 52 تا 64 با سیکل 13 ساله را نشان می هد. میانگین متحرک دبی و سه ساله بارش رودخانه کهمان و ایستگاه سراب سیدعلی دوره های کم آبی با سیکل به ترتیب 3 و 4 ساله در داخل سیکل های بلندمدت 16 ساله را نشان می دهد. با احتمال 99.9 درصد و با دوره برگشت 500 ساله دبی رودخانه کهمان 3.94 مترمکعب در ثانیه است و با دوره 200 ساله و با احتمال 99.5 درصد 4 و با 99 درصد 4.2 و دوره برگشت 50 ساله دبی رودخانه 4.4 مترمکعب در ثانیه خواهد بود. شدیدترین کم آبی رودخانه کهمان در سراب سیدعلی با احتمال 96 درصد دوره برگشت 25 ساله دارد این کم آبی در سال 1345 رخ داده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Survey on drought and effect of them on surface waters of aleshtar plainAbstract:

Drought is a global phenomenon, can occur every there, so study and assessment of drought is very necessary. This investigation is an effort for assessment and determination of drought periods, severity of them and forecast of drought and effects of them or, surface waters of Aleshtar plain. Surface water supply index SWSI, Standardized precipitation index SPI, normal precipitation index and deciles of precipitation index DPI were used in this investigation. The above mentioned indices were calculated by all data of deby of kahman river for a 40 years period from 1966 too 2005 and rainfall data relate to synoptic and meleorological stations in their common time series. And these indices were checked with drought periods of lorestan province from 1956 to 2005. The results showed that extremely drought were occurred in Aleshtar region every several years. Three and seven years movable average deby of kahman river and the from 1973 to 1985 with 10 cycle of 13 years. The deby movable average and three years of raining in kahman river and the station of Saied ali sarab (Saied ali source) showed the periods of decline of water with cycle 3 and 4 years, into the cycle of long time. With probable 99.9 percent with backing of 500 years deby kahman river was 3.94 m3/s and it will be period of backing of 50 years deby river 4.4 m3/s with period of 200 years with probable 99.5 percent 4 and with 99 percent 4.2. The hardest decline of precipitation in kahman river in Saied ali sarab (Saied ali source) with probable 96 percent period of baking 25 years in this decline of precipitation index has been occurred.Keyword(s):