برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کمردرد: مقایسه باورها و عملکردهای پزشکان عمومی و فیزیوتراپیست های شرکت کننده در یک سمینارگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

پژوهشگران: 
صادقی شهرام (مسئول طرح)
مخبریان نژاد راضیه (همکار طرح)
راجزی سپیده (همکار طرح)
مظفری حبیبه (همکار طرح)
علی بیگی ندا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 

نتایج این طرح برای سیاست گذاران آموزش پزشکی و نیز شرکت های بیمه گر دارای اهمیت ویژه ای است


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-22439864-021

نشانی سازمان مجری: تهران، ولنجک، جنب بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 جهاددانشگاهی
 

چکیده:

مقدمه: کمردرد حاد یکی از شایعترین دردهای بشر است. این سندرم در حدود 10% موارد مزمن می شود و هزینه های سنگینی را به فرد و اجتماع وارد می کند.
باورهای بیماران نقش مهمی در ازمان درد آنان دارند و پرسنل پزشکی با توجه به رابطه درمانی با بیماران می توانند در باورها و رفتارها و نتیجتا در ایجاد یا جلوگیری از مزمن شدن درد ایشان موثر باشند.
علیرغم اهمیت پرسنل پزشکی در این سندرم پرهزینه، تاکنون مطالعه ای در کشور ما در این خصوص چاپ نشده است. این طرح به منظور بررسی اولیه باورها و عملکردهای دو گروه مهم از پرسنل پزشکی یعنی پزشکان عمومی و فیزیوتراپیست ها (در مورد کمردرد) انجام گرفته است.
مواد و روش ها: در یک همایش یک روزه دارای امتیاز بازآموزی؛ پرسشنامه های مربوطه در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت و پس از تکمیل، جمع آوری شد. باورها و رفتارهای شرکت کنندگان، پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در پرسشنامه ها مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: چهل و چهار پزشک عمومی و 23 فیزیوتراپیست در این طرح شرکت کردند. میانگین سنی دو گروه به ترتیب 35.9 و 28.9 سال و تجربه کاری ایشان به ترتیب 9.4 و 12.3 سال بود.
حدود نیمی از هر دو گروه، عاملی غیر از کشیدگی را به عنوان عامل اصلی کمردرد می شناختند. تقریبا تمام شرکت کنندگان هر دو گروه معتقد بودند که درمان مناسب کمردرد نیازمند تشخیص دقیق است و در موقعیت هایی که به تشخیص خود اطمینان نداشتند دچار احساس نارضایتی می شدند. نیمی از هر دو گروه معتقد بودند بیشتر بیماران کمردردی از نظر فیزیکی مشکل خاصی ندارند. حدود 60% فیزیوتراپیست ها و 31% پزشکان معتقد بودند که اکثر کمردردها خود بهبود نمی یابد و برای درمان کمردرد راه موثر و مناسبی وجود دارد.
نتیجه گیری: این بررسی که در یک مقیاس کوچک انجام گرفت نشان داد که در زمینه کمردرد و درمان آن؛ باورها و در نتیجه عملکردهای پزشکان عمومی و فیزیوتراپیست ها دچار نقایصی است. میزان این نقایص در پزشکان کمتر بود ولی به نظر می رسد هر دو گروه نیازمند آموزش های بیشتری هستند. این آموزش ها با تغییر باورها و عملکردهای پرسنل پزشکی می تواند در کاهش هزینه های مربوط به کمردرد نقش داشته باشد.کلیدواژگان: باور، پرسشنامه، پزشک عمومی، عملکرد، فیزیوتراپیست، کمردرد و هزینه

 
 
Title:

Low back pain: A comparison of the beliefs and behaviors of general practitioners and physical therapistsAbstract:

Introduction: acute low back pain is one the most common human pain syndromes. It becomes chronic in 10% of cases and accounts for high costs on the patient and the society. Patients' beliefs are important on development or prevention of chronic pain and health care professionals can modify it by affecting these beliefs. Despite this fact, no published document was found regarding the beliefs and behaviors of Iranian health care professionals on low back pain. This project was performed to evaluate beliefs and behaviors of two important groups of health care professionals, i.e. general physicians (GPs) and physical therapists (PTs) on low back pain.
Methods: in a seminar, questionnaires were completed by volunteer participants. The gathered data was analyzed by SPSS software.
Results: Forty four general GPs and 23 PTs returned the questionnaires. Mean age (and work experience) of GPs and PTs were 35.9 and 28.9 (and 9.4 and 12.3) years, respectively.
About half of both groups believed that the principal cause of low back pain is not muscle strain. Almost all participants expressed that appropriate therapy mandates precise diagnosis and felt dissatisfied in situations with low degrees of certainty. Half of both groups believed that the majority of low back pain patients don’t have a physical problem. About 60% of PTs and 31% of GPs believed that most low back pain don’t relieve by themselves and there is an appropriate and effective treatment for low back pain.
Conclusions: this pilot study showed that there are some deficits in beliefs and behaviors of GPs and PTs regarding low back pain. These beliefs could be transferred to the patients. Educating health care professionals can modify these beliefs and behaviors and could result in decreasing low back pain costs.Keyword(s): beliefs, cost, general physician (GP), low back pain, physical therapist (PT), questionnaire