برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استخراج و شناسایی چهار نوع فیتواسترول از گیاه کدو طبیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
احمدی اول پرویز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

ترکیب و نسبت فیتواسترولهای دلتا هفت در قسمت غیر قابل صابونی شدن روغن بذر کدو، استخراج شده از کوکوربیتاپپو وار استریکا و استخراج شده از روغن موجود در کپسولهای پپونن بوسیله گاز کروماتوگرافی اسپکتروسکوپی جرمی و بکارگیری استیگمااسترول به عنوان استاندارد ایران تعیین گردید.
غلظت فیتواسترولهای دلتا هفت با محاسبه و بررسی کروماتوگرامها 67-38 میلیگرم درصد در کدوی کشت شده در ایران و 82-78 میلیگرم درصد در روغن موجود در پپونن بدست آمد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

A composition and proportion of delta -7 phythosterols in non saponifiable part of pumpkin seed oil extracted from Cucurbia peppo var striaca, and extracted oil from Peponen capsules were determined using GC- Mass with stigmastherol as Iran standard.
Delta 7-phythosterol concentration as calculated from GC-Mass spectra is 38-67. mg % in striaca cultivated in iran and. 78-82 mg% in extrected oil. From Peponen.Keyword(s):