برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه چندگانه انسجام تیمی، ابهام نقش، سرسختی روانشناختی و عملکرد ورزشی در بازیکنان تیمهای فوتبال استان اردبیلگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان اردبیل 

گروه پژوهشی: علوم انسانی و اجتماعی

پژوهشگران: 
غفاری مظفر (مسئول طرح)
میرزانمدی عاطفه (همکار طرح)
آزاد کریم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5510600-5510500-0451

نشانی سازمان مجری: اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، جنب دانشکده فنی، صندوق پستی: 696-56135
 

چکیده:

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه انسجام تیمی، ابهام نقش و سرسختی روان شناختی با عملکرد ورزشی بازیکنان تیمهای فوتبال می باشد. نمونه آماری این تحقیق شامل 140 نفر از بازیکنان تیم های فوتبال استان اردبیل در سال 1387 می باشد. روش تحقیق این پژوهش همبستگی بوده و همچنین از روش علی ـ مقایسه ای نیز جهت مقایسه میانگین نمرات گروهها استفاده شده است. در این پژوهش عملکرد ورزشی به عنوان متغیر ملاک و انسجام تیمی، ابهام نقش و سرسختی روان شناختی به عنوان متغیرهای پیش در نظر گرفته شده بودند. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس انسجام تیمی مارتنز، لندرز و لویی، پرسشنامه ابهام نقش ایستابروک و کارون، مقیاس سرسختی اهواز و چک لیست عملکرد بازیکنان فوتبال استفاده شد. در تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره به روش ورود، تی تست، مانوآ، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی LSD با استفاده از برنامه نرم افزار SPSS استفاده شده است و این نتایج به دست آمد. بین عملکرد ورزشی با انسجام تیمی (r=0.366) و سرسختی روان شناختی (r=0.426) رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. اما رابطه عملکرد ورزشی با ابهام نقش (r=-0.274) منفی و معنی دار بود. بین انسجام تیمی با سرسختی روان شناختی (r=0.426) رابطه مثبت و با ابهام نقش (r=-0.577) رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. بین متغیر سرسختی روان شناختی با ابهام نقش (r=-0.592) رابطه منفی و معنی دار به دست آمد. نتایج نشان داد که بین ورزشکاران دارای قهرمانی و بدون قهرمانی در انسجام تیمی، سرسختی روان شناختی، ابهام نقش و عملکرد ورزشی تفاوت معنی دار وجود دارد (P=0.5). به این معنی که میانگین انسجام تیمی، سرسختی روان شناختی و عملکرد ورزشی در ورزشکاران دارای قهرمانی بیشتر از ورزشکاران بدون قهرمانی می باشد. اما میزان متغیر ابهام نقش در ورزشکاران دارای قهرمانی کمتر بوده است. ضریب رگرسیون چند متغیره به روش ورود نشان داد که انسجام تیمی، ابهام نقش و سرسختی روانشناختی به عنوان متغیرهای پیش بین عملکرد ورزشی ورزشکاران می باشند.کلیدواژگان: انسجام تیمی، ابهام نقش، سرسختی روان شناختی، عملکرد ورزشی

 
 
Title:

The study of multiple relation team cohesion, role ambiguity, hardiness and performance in football teams athletesAbstract:

The purpose of this study was relationship between team cohesion, role ambiguity, hardiness and performance in football teams' athletes. Statistical sample include 140 of footballer of Ardabil province at 2008. Research method was correlation. For data collection Martenz, landerz and luii team cohesion questionnaire, Staberok and karon role ambiguity scale, Ahvaz hardiness scale and performance of football player's checklist. For data analysis Pierson correlation, multivariate regression in enter method and man ova were used and obtained results showed negative significant relationship spurt performance and role ambiguity football athletes(P<0.05). There is positive relationship between spurt performance with team cohesion and hardiness (P<0.05). There is positive relationship between team cohesion with hardiness (P<0.05). There is negative relationship team cohesion with role ambiguity (P<0.05). Results showed that was meaningful of role ambiguity, hardiness, team cohesion and sportive performance. In otherwise, in successful players the mean of there variables were higher than non- successful players. Also results indicated that was multiple correlations between team cohesion and lack of defense and offense ambiguity with sportive performance.Keyword(s): team cohesion, role ambiguity, performance, hardiness