برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استقرار مدیریت چرخه بهره وری آزمایشگاههای جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان شرقیگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهار 1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

در یک تعریف رسمی: بهره وری عبارت است از بدست آوردن نتایج بیشتر، از صنایع کمتر یا انجام درست کار درست است. اما این تعاریف در زمانی که نیازمند اندازه گیری واقعی هستیم به ما کمک نمی کند. بنابراین یک نگرش کمی (ریاضی) مورد نیاز است. بهره وری یک نرخ است، یک مقایسه با آنچه ایجاد می شود و آنچه باید ایجاد شود. ستاده ها و داده ها را مقایسه می کند ستاده هایی که توسط داده ها ایجاد می شوند.
داده ها می توانند به 4 گروه نیروی کار، مواد اولیه، سرمایه و انرژی طبقه بندی شود. هر کدام از داده ها
می تواند بخش یا تمام اندازه بهره وری لحاظ شود. اکثر شرکت ها این چهار داده را جهت تعیین بهره وری کل عوامل بکار می گیرند.
اندازه گیری بهره وری یک ابزاری را برای ارزیابی کارایی و اثربخشی سازمان پیش بینی سرمایه مورد نیاز و تعیین تاثیر افزایش هزینه ها یا تکنولوژی ها را فراهم سازد. در این پروژه ما برای آموزش و ایجاد یک فرآیند اجرایی برای بهبود بهره وری در مرکز پزشکی داده های این پروژه راهنمای ضروری برای تصمیم گیری در تمام فرآیندهای خدماتی فراهم نموده است
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

In an informal sense, productivity is getting more bang for the buck or doing the right things right. But these definitions do not help much when actual measurement is required. For that, a more mathematical approach is needed. Productivity is a ratio, a comparison of what is produced and what is used to produce it. It compares outputs with inputs, that is, it divides outputs by inputs. Inputs can be classified into four types: labour, materials, capital and energy. Each input can be used as the basis of a partial measure of productivity. Many large, diversified companies, however, now use all four inputs to determine what is called Total Factor Productivity.
Productivity measurement will provide a tool to assess the efficiency and effectiveness of the organization, toforecast investment requirements, and to estimate the impact of cost increases or technological advances. In this project we try to learning and make executive process for productivity improvement in medical canter. This project data make necessary guide for design making in all service process.    Keyword(s):