برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه اجمالی پیرامون «عوامل موثر بر کارکرد مبدل های کاتالیستی و نحوه کنترل آنها در صنایع خودروسازی (بنزینی)»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: پژوهشی شیمی معدنی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

عوامل متعددی همچون کارایی موتور، نسبت هوا به سوخت در داخل موتور و مسایل مربوط به خود مبدل کاتالیستی از جمله پایداری حرارتی، شیمیایی و فیزیکی می تواند بر عملکرد مبدل های کاتالیستی سه راهه اثرگذار باشند .
در این طرح شناسایی عوامل شیمیایی و حرارتی و فیزیکی موثر بر غیر فعال شدن کاتالیستها، تعیین مکانیسم عمل عوامل مذکور و همچنین تعیین روشهایی جهت جلوگیری از کاهش فعالیت و یا غیر فعال شدن زود هنگام کاتالیستها صورت پذیرفته شده است.
پس از انجام مطالعات و بررسیهای مختلف از طریق استفاده از منابع مختلف کتابخانه ای، اینترنت، کتب و مجلات داخلی و خارجی و همچنین انجام بازدیدهایی از کارخانجات تولید خودرو و مراکز تحقیقات کاتالیست مشخص گردید که جهت استفاده بهینه و مناسب از کاتالیست سه راهه در طول دوره عمر مفید آن بایستی چندین فاکتور و عامل موثر مورد توجه قرار گیرد، از جمله این عوامل می توان به نوع و فرمولاسیون سوخت مصرفی، نوع روغن، نوع مواد افزودنی و روان کننده های مصرفی، همچنین استفاده از سیستم کامپیوتری کنترل کننده نسبت هوا به سوخت و خیلی از موارد و فاکتورهای دیگر که در این گزارش به آنها اشاره و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، اشاره نمود.کلیدواژگان: مبدل کاتالیستی سه راهه، آلودگی، حرارتی، شیمیایی، فیزیکی، تخریب

 
 
Title:

Surveys on Control The influencing Factors in the Performance of Catalyst Convertors in (Benzene) Car IndustriesAbstract:

Many factors Like engine performance, air to fuel ratio in the engine of the vehicle and the thermal, chemical and physical stability of the three-way catalyst convertors can affect their optimum performance.
The aim of the present survey is to determine the chemical, thermal and physical factors cause the catalysts deactivation and the routes to inhibit the decreasing or soon deactivation of them.
Many good results were gained by studying and assessing the information had been gotten from libraries, internet, books and other scientific resources. Beside visiting many car factories and catalyst research centers've enriched this study.
Results showed that controlling many factors such as formulation and type of the fuel, lubricants and additives in addition to use a computer system in order to control the accurate fuel to air ratio and other factors mentioned in this report can positively influenced the three way catalyst convertors performance. Keyword(s): Three-way catalyst convertor, Pollution, Thermal, Physical, Chemical, Deactivation